Tag: เยี่ยมชมห้องสมุดมทร.ธัญบุรี

May 19

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนัก

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานในส่วนงานห้องสมุด เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24659