Tag: เวลาปิดทำการ กรณีพิเศษ

Jan 07

แจ้งเปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น.

ขอแจ้งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ชั่วคราว เนื่องจากปัญหากระแสไฟฟ้าขัดข่องซึ่ง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ทำการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยในเบื่องต้นได้ติดตั้งไฟฟ้าสำรองเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับบริการได้เข้าใช้บริการ ณ อาคารวิทยบริการ (ห้องสมุด) ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. หากไฟฟ้ากลับมาใช้งานได้ตามปกติจะแจ้งให้ทราบและขยายเวลาการเปิดให้บริการต่อไป จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31227

Nov 29

วัน-เวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ

สำนักและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯจัดงานเลี่้ยงประจำปี และ ก่อนวันหยุดสิ้นปี จึงขอแจ้งปิดทำการตามวัน เวลา ดังนี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=31137

Jul 25

แจ้งวันปิดทำการ (สำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดำเนินการสำรวจหนังสือประจำปีการศึกษา  ตั้งแต่วันที่ 3 – 5 สิงหาคม 2559  จึงขอแจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการในวันดังกล่าว  และจะเปิดให้บริการยืมคืนตามปกติในวันที่ 6 สิงหาคม 2559  จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=24947