Tag: โครงสร้างคอมพิวเตอร์

Feb 24

ระบบปฏิบัติการ

ผู้แต่ง : พีระพนธ์ โสพัศสถิตย์ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 บรรณลักษณ์ : 274 หน้า ISBN :  978-974-03-2521-5 เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : QA 76.76.O63 เนื้อหาโดยสังเขป หนังสือระบบปฏิบัติการเล่มนี้ มีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ 1. ช่วยให้ผู้อ่านได้ศึกษาเนื้อหาและทฤษฎีพื้นฐานสำคัญๆ ของระบบปฏิบัติการระดับปริญญาบัณฑิต ความรู้พื้นฐานที่เกี่ยวข้องหลายเรื่องเช่น โครงสร้างข้อมูล ภาษาซี แนวคิดเชิงวัตถุ เป็นต้น รวมทั้งกรณีศึกษาระบบปฏิบัติการ UNIX ซึ่งเป็นแม่บทของระบบปฏิบัติการส่วนใหญ่ที่ใช้ในปัจจุบัน 2. นำเสนองานวิจัยล่าสุดกว่า 30 ชิ้นที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อมการประมวลผลแบบกระจาย ซึ่งนับวันจะใช้ซอฟต์แวร์เป็นหลักบนฮาร์ดแวร์ แพลตฟอร์มหลากชนิด อันเป็นการประมวลความรู้ทางวิชาการ เพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบแนวคิด มุมมองบางลักษณะของการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมทั้งแนวทางการทำวิจัยในอนาคต ในการทำให้เกิดผลเชิงบูรณาการกับระบบปฏิบัติการ

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=3956