Tag: Charting Thailand’s Economy Plus ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี

Oct 22

ขอเชิญทดลองใช้ฐานข้อมูล

 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  ขอเชิญนักศึกษาและผู้ที่สนใจทดลองใช้ฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus โดยทางสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจ้งเปิดใช้งานฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus  เป็นฐาน e-Learning platform ที่ช่วยผู้ใช้งานได้เรียนรู้การติดตามสภาวะเศรษฐกิจได้อย่างงานผ่านทาง online course และฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเศรษฐกิจอาเซ๊ยนทั้ง 10 ประเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=18462