Tag Archive: Library Tour

Jan
22

ต้อนรับนักเรียนงานเปิดบ้านราชมงคล 2559

library@AritRmutt180159_78

นักเรียนที่มาร่วมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) เข้ารับชมฉายวิดิทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัยฯ ณ ห้องราชมงคลเธียร์เตอร์ ชั้น 1 และเยี่ยมชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการ (Library Tour)  โดยทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียนในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 18 มกราคม 2559

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23864

Jan
22

Library Tour ต้อนรับนักเรียนงานเปิดบ้านราชมงคล 2559

library@AritRmutt170159_43

บรรยากาศ Library Tour  ต้อนรับและนำชมงานบริการของทางอาคารวิทยบริการในกิจกรรมงานเปิดบ้านราชมงคล 2559 (Open House) ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  กำหนดให้อาคารวิทยบริการ  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นจุดรับลงทะเบียน  ในชื่องาน “นวัตกรรมสร้างชาติ สร้างอนาคต”  เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย วันที่ 17 มกราคม 2559   ที่ผ่านมา      

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=23765

Nov
22

Library tour

ห้องสมุด มทร.ธัญบุรี DSC_0366

นักศึกษาสาขาวิชาบัญชีและการเงิน คณะบริหารธุรกิจ เข้าร่วมกิจกรรม Library tour รอบเช้าและรอบบ่าย จำนวน 2 กลุ่ม รวม 90 คน โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ เป็นผู้ให้ความรู้แนะนำการให้บริการของห้องสมุด เมื่อวันที่ 21 พฤศิจกายน 2555  ท่านใดสนใจเข้า่ร่วมกิจกรรมสอบถามได้ที่ประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 โทร. 0-2549-3636  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=14565

Jul
09

บริการแนะนำการใช้งานฐานข้อมูล

DSC09347

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนิดา สมประจบ อาจารย์ประจำภาควิชามนุษยศาสตร์ นำนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายแนะนำการเข้าใช้ฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย การเข้าใช้งาน e-Book  และบริการอื่นๆ ของห้องสมุด  (Library Tour)  มีจำนวน 6 กลุ่ม ระหว่างวันที่ 27 , 28, 29  มิถุนายน 2555   และ  วันที่ 2, 6, 10 กรกฎาคม 2555 ของภาคการเรียนที่ 1/2555  โดยมีเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์บรรยายพร้อมให้คำแนะนำ  

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=12195

Jan
19

Library Tour

library@rmutt DSC06477

ผศ.สุรวงค์ ศรีสุวัจฉรีย์  คณะศิลปศาสตร์ นำนักศึกษากลุ่มเรียนรายวิชาสารนิเทศและการเขียนรายงานทาง  เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour  รับความรู้ด้านทางฐานข้อมูลงานวิจัย  e-book อ และการสมัครห้องเรียนออนไลน์  ณ ห้อง notebook Zone  ชั้น 3 พร้อมเยี่ยมชมการทำงานการผลิตสื่อการศึกษา ชั้น 5 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 09.30-11.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=9315

Jan
18

library tour

library@rmuttDSC06353

นักศึกษากลุ่มเรียนรายวิชาสารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ  ผศ.สุรวงค์ ศรีสุวัจฉรีย์  คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour  รับความรู้ด้านทางฐานข้อมูลงานวิจัย  e-book  วิธีการสืบค้นสารนิเทศด้วยคอมพิวเตอร์  และการสมัครห้องเรียนออนไลน์  ณ ห้อง notebook Zone  ชั้น 3 พร้อมเยี่ยมชมการทำงานการผลิตสื่อการศึกษา ชั้น 5 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2555 เวลา09.30-11.30 น.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=9249

Jan
05

Library Tour

library tour

ผศ.สุรวงค์ ศรีสุวัจฉรีย์ นำนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาสารนิเทศและการเขียนรายงานทางวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour เยี่ยมชมการทำงานการผลิตสื่อการศึกษา ชั้น 5  และรับความรู้เกี่ยวกับการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย โดยเจ้าหน้าที่บรรณารักษ์ ณ ห้อง notebook Zone ชั้น 3 เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2555

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=8761

Sep
07

Library tour

librarytour02092554_5

นักศึกษาชั้นปีที่ 1  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี และคณะคหกรรมศาสตร์  จำนวน 70 คนซึ่งเรียนในวิชาของอาจารย์สายฝน บูชา ประจำคณะศิลปศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรม Library tour แนะนำการให้บริการต่างๆ ของห้องสมุด เมื่อวันที่ 2 กันยายน  2554  ตั้งแต่เวลา 13.00-15.00 น.  ณ อาคารวิทยบริการ 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=7429

Jul
08

library tour

DSC03168

ผศ.สุรวงส์ ศรีสุวัจฉรีย์  คณะศิลปศาสตร์นำนักศึกษาในรายวิชาสารนิเทศและการเขียนรายงานวิชาการและวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด จำนวน 51คน เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30-15.00 น. 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=6685

Jul
01

Library Tour

DSC02882

ผศ.สุรวงส์ ศรีสุวัจฉรีย์  นำนักศึกษาในรายวิชาสารนิเทศและการเขียนรายงานวิชาการและวิชาการเขียนรายงานและการใช้ห้องสมุด จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรม Library Tour เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554 ตั้งแต่เวลา 09.00-11.00 น. 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/?p=6414

Page 1 of 212