พ.ค. 22

ภาพบรรยากาศการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤษภาคม 2557  ช่วงเช้า เวลา 09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ “เจาะลึกพม่า : โอกาสและอุปสรรคของไทย” และ ช่วงบ่าย เวลา  13.30 – 16.30 น.   หัวข้อ “เจาะลึกลาว : โอกาสและอุปสรรคของไทย”  ณ ห้องประชุม SEMINAR 4-1   ชั้น 4   อาคารวิทยบริการ

Ntu library@rmutt220557DSC_0032

Ntu library@rmutt220557DSC_0020 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2014/05/22/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c/

พ.ค. 22

กำหนดการอบรมทางไกลผ่านระบบดาวเทียม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม สำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่” วันพฤหัสบดีที่ 22  พฤษภาคม 2557  ดังนี้

  1. เวลา  09.00 – 12.00 น.     หัวข้อ “เจาะลึกพม่า : โอกาสและอุปสรรคของไทย”
  2. เวลา  13.30 – 16.30 น.      หัวข้อ “เจาะลึกลาว : โอกาสและอุปสรรคของไทย”

สถานที่อบรม  ห้องประชุม SEMINAR 4-1   ชั้น 4   อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สามารถลงทะเบียนอบรมได้ที่หน้างาน  หัวข้อโครงการอบรมลงทะเบียน เพิ่มเติม  http://mis.rmutt.ac.th/regisOnline/ntu/

 

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2014/05/22/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99/

พ.ค. 20

ต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเยี่ยมชมห้องสมุด

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ และ ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก De La Salle University – Dasmarinas ประเทศฟิลิปปินส์ ในโครงการความร่วมมือทางวิชาการ และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมไทยระหว่างสองประเทศ ของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าเยื่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

library@rmuttDSC_0034

library@rmuttDSC_0056 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2014/05/20/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%81%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b8%a5%e0%b8%b5/

พ.ค. 16

ภาพบรรยากาศโครงการอบรมNTU

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการอบรมสำหรับ “สมาชิก NTU” ประจำปี 2557 “การบริหารจัดการสมัยใหม่”  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤษภาคม 2557   ช่วงเช้า  เวลา  09.00 – 12.00 น.  หัวข้อ AEC กับนโยบายทุนมนุษย์ในประเทศไทย และช่วงบ่าย เวลา  13.30 – 16.30 น.  หัวข้อ สถานการณ์โลก : ผลกระทบต่อประเทศไทย ณ  ห้องประชุม SEMINAR 4-1  ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Ntu library@rmuttDSC_0052 Ntu library@rmuttDSC_0054 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2014/05/16/%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a8%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1nt/

เม.ย. 09

สืบ​สาน​วัฒนธรรม​ไทย​

ภาพบรรยากาศการร่วม​สืบ​สาน​วัฒนธรรม​ไทย​ใน​ช่วง​เทศกาล​สงกรานต์ อาคารวิทยบริการ จัดโต๊ะสรงน้ำพระเพื่อเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ให้กับบุคลากร  นักศึกษา และ บุคคลทั่วไป ระหว่างวันที่ 9-11 เมษายน 2557 ณ  ชั้น 1  อาคารวิทยบริการ

library@rmutt 090457008library@rmutt 090457007library@rmutt 090457005 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2014/04/09/%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b8%9a%e2%80%8b%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%99%e2%80%8b%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e2%80%8b%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2%e2%80%8b/

เม.ย. 04

ต้อนรับเยี่ยมชม มทร.ล้านนา

ต้อนรับคณะบุคลากรจากงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองการศึกษา มทร.ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่   เยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารนิเทศ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557 ณ อาคารวิทยบริการ

library@rmutt030457DSC_0033 Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2014/04/04/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1-%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%a3-%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b8%99/

เม.ย. 02

ต้อนรับเยี่ยมชมห้องสมุด

คณะผู้บริหารและบุคลากร จากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานการจัดการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WalaiAutoLib และแลกเปลียนเรียนรู้ระบบบริการสืบค้นของห้องสมุด โดยมีหัวหน้าแผนกด้านบริการ และฝ่ายวิเคราะห์ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที 27 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.  ณ อาคารวิทยการ

library@rmutt270357DSC_0020

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2014/04/02/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b8%8a%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%b8/

มี.ค. 21

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทยเยี่ยมชม

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย นำคณะอาจารย์ที่เข้าร่วมสัมมนาประชุมเครือข่ายการผลิตกำลังคนด้านการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 23 เข้าเยี่ยมชม ศึกษาดูงานด้านการสนับสนุนจัดการเรียนการสอน และระบบสารสนเทศด้านไอที เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2557 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

smDSC_0062

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2014/03/21/%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%97%e0%b8%a2/

มี.ค. 12

กำหนดภาคการศึกษาพิเศษ /2557

แจ้งกำหนดการเปิดภาคการศึกษาพิเศษ/2557  ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม  – 11 สิงหาคม 2557 สามารถยืมได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2557  เป็นต้นไป สำหรับสมาชิกแต่ละประเภทยืมได้ดังนี้

  • อาจารย์   :   10 เล่ม/ 1 ภาคการศึกษา
  • นักศึกษาปริญญาโท/เอก – เจ้าหน้าที่    :   10 เล่ม/ 1 เดือน
  • นักศึกษาปริญญาตรี    :    7 เล่ม /10

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2014/03/12/%e0%b8%81%e0%b8%b3%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%b2%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b9%80%e0%b8%a8%e0%b8%a9-2557/

มี.ค. 06

วันสิ้นสุดการยืมหนังสือ

อาคารวิทยบริการ ขอแจ้งกำหนดวันสิ้นสุดยืมหนังสือ คือวันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557  (งดยืม รับคืนอย่างเดียว)  และจะเริ่มให้ยืมทรัพยากรสารนิเทศ ได้ตามปกติในวันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557    ส่งเกินกำหนดเสียค่าปรับ 3 บาท/วัน/เล่ม

สามารถตรวจสอบหนังสือค้างส่งผ่านออนไลน์ที่เว็บไซต์ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ www.opac.rmutt.ac.th/  คลิก  หรือท่านใดที่ทำหนังสือสูญหาย กรุณติดต่อเคาน์เตอร์บริการยืม-คืน สอบถาม โทร. 02 549 3643

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2014/03/06/%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b8%b7%e0%b8%a1-%e0%b8%84%e0%b8%b7%e0%b8%99/