ส.ค. 09

Natural climate variability and global warming

บรรณาธิการ : Richard W. Battarbee
: Heather A. Binney
เนื้อหาโดยสังเขป
This book brings together some of the most prolific names in their field to create a sound and interesting look into this area.” (The Environmentalist, November 2009)   “It highlights the need to improve not only our understanding of the physical system through time but also our knowledge of human influence on the climate system and vice versa.”

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2010/08/09/natural-climate-variability-and-global-warming/

ส.ค. 09

Laughing at the CIO


ผู้เขียน : Bob Boiko
เนื้อหาโดยสังเขป
Laughing at the CIO illustrates the problem facing many organizations around the world, where the value and strategic impact of information is misunderstood or simply bluntly ignored…No matter what your title is, the book is highly recommended reading for all of those intersted in the future well-being of their organizations.

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2010/08/09/laughing-at-the-cio/

ส.ค. 09

ชุดฝึกอบรมออนไลน์ “การเขียนบทความทางวิชาการภาษาอังกฤษ”

Online Traing Package
for English Acadamic Papers
By Associate Professor Dr. Alas Vanijdee

เนื้อหาในหลักการเขียนบทความวิชาการประกอบด้วยหลักการเขียนบทความวิชาการ
กระบวนการเขียนโดยทั่วไปมุ่งเน้นให้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการศึกษาการเขียนบท
ความภาษาอังกฤษต่อไป

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2010/08/09/%e0%b8%8a%e0%b8%b8%e0%b8%94%e0%b8%9d%e0%b8%b6%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a5%e0%b8%99%e0%b9%8c-%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80/

พ.ค. 03

แนะนำสื่อการเรียนรู้

รายวิชา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์ผู้สอน โดย ดร.ปภาภัทร อัครางกูร
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี
บทที่ 2 ทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม,
บทที่ 3 อุปสงค์ต่อแรงงานและการพัฒนามนุษย์ ,
บทที่ 4 อุปทานต่อแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ,
บทที่ 5 ตลาดแรงงาน ,
บทที่ 6 การว่างงาน ,
บทที่ 7 การกระจายเงินได้ส่วนบุคคล ,
บทที่ 8 การวางแผนกำลังคน,
บทที่ 9.1 เศรษฐทรัพย์ ,
บทที่ 9.2 เทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์ ,
บทที่ 9.3 นโยบายการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์ของรัฐ ,
บทที่ 10 ผลได้และประสิทธิผลในการลงทุนทุนมนุษย์ ,
บทที่ 11 กรณีตัวอย่างการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2010/05/03/%e0%b9%81%e0%b8%99%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%aa%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b9%e0%b9%89/