e-Resources

REFERENCE DATABASE

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ภายในประเทศ และต่างประเทศ เพื่อการใช้ทรัพยากร และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศตลอดจนเอกสารฉบับเต็มได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ผ่านเครือข่ายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งให้บริการฐานข้อมูลฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ และฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยฯ บอกรับเพิ่ม อาจารย์สามารถ ดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอเข้าอบรมการแนะนำฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยได้ที่นี่.. คลิก

อบรมการใช้งาน ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น

สมัครเข้าอบรม : www.training.rmutt.ac.th

ตารางการอบรม : คลิกที่นี่
ขั้นตอนการสมัคร : คลิกที่นี่


e-Databases

ABI/INFORM Complete เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางด้านธุรกิจ การโฆษณา การตลาด เศรษฐศาสตร์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ การเงิน ภาษี คอมพิวเตอร์ มากกว่า 1,100 รายชื่อ รวมถึงสารสนเทศของบริษัทต่าง ๆ อีกมากกว่า 60,000 บริษัท และสามารถสืบค้นบทความฉบับเต็มได้จากวารสารทั่วโลกกว่า 800 รายชื่อ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Academic Search Complete เป็นฐานข้อมูลสหสาขาวิชาที่มีขนาดใหญ่ และครอบคลุมสาขาวิชา ประกอบด้วยจำนวนวารสารที่มีข้อมูลฉบับเต็มมากกว่า 8,500 ชื่อเรื่อง ย้อนหลังไปตั้งแต่ปี ค.ศ.1887 และครอบคลุมทุกสาขาวิชาการ ได้แก่ มานุษยวิทยา, ดาราศาสตร์, ชีววิทยา, เคมี, วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมศาสตร์, การศึกษาชาตพันธุ์&วัฒนธรรม, ภูมิศาสตร์, กฏหมาย, วัสดุศาสตร์, คณิตศาสตร์, ดนตรี, เภสัขศาสตร์, ฟิสิกส์, จิตวิทยา, ศาสนาและเทววิทยา, สัตวแพทยศาสตร์, สตรีศึกษา, สัตววิทยาและสาขาอื่นๆ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Access Engineering เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหา วิชา วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงฉบับ เต็ม ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง

Access Science เป็นฐานข้อมูลที่มีบทความมากกว่า 8,500 บทความและมีรายงานความก้าวหน้าผลงานวิจัยจาก McGraw-Hill Yearbooks of Science & Technology มีความหมายศัพท์มากกว่า 110,000 คำ จาก McGraw-Hill Dictionary of Scientific and Technical Terms มีภาพประกอบและกราฟฟิกมากกว่า 15,000 รูป และมีชีวประวัตินักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากกว่า 2,000 ท่าน จาก The Hutchinson Dictionary of Scientific Biography®

ACM Digital Library เป็นฐานข้อมูลทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง จดหมายข่าว และเอกสารในการประชุมวิชาการ ที่จัดทำโดย ACM (Association for Computing Machinery) ซึ่งเนื้อหาเอกสารประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญ เช่น รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป article reviews และบทคววามฉบับเต็ม ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1985 – ปัจจุบัน

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
American Chemical Society Journal (ACS) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมบทความ และงานวิจัย จากวารสารทางด้านเคมีและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องโดยรวบรวมจากวารสารทั้งที่พิมพ์เป็นรูปเล่ม วารสารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Journals) ข้อมูลที่ได้จากการสืบค้นเป็นข้อมูลบับเต็ม (Full Text) และรูปภาพ (Image) ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1996

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Communication & Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาวารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การสื่อสารมวลชนและภาษาศาสตร์ ประกอบด้วยเนื้อหาของ CommSearch (เดิมผลิตโดย the National Communication Association) และ Mass Media Article Index (เดิมผลิตโดย Penn State) พร้อมกับวารสารอื่นๆ อีกมากมายในสาขาสื่อสารมวลชนและที่เกี่ยวข้องอื่นๆ CMMC ยังครอบคลุมดัชนีและบทคัดย่อของวารสารจำนวนมากกว่า 820 ชื่อเรื่อง และข้อมูลฉบับเต็มจากวารสารจำนวนมากกว่า 500 ชื่อเรื่อง ข้อมูลย้อนหลังไปถึงปี ค.ศ. 1915 CMMC รวบรวมคำศัพท์ด้านการสื่อสารจำนวนมากมายและการเรียกดูข้อมูลอ้างอิงที่เข้าใจง่าย นอกจากนี้ยังรวบรวมประวัติผู้เขียนจำนวนมากกว่า 5,400 โปรไฟล์ เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับชีวประวัติและข้อมูลบรรณานุกรมที่ครอบคลุมมากที่สุด อ้างถึงมากที่สุดและการสืบค้นที่พบบ่อยที่สุดสำหรับผู้เขียนในฐานข้อมูลสามารถสืบค้นได้ที่

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Computer & Applied Sciences Complete เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ช่วงปีของข้อมูล : ค.ศ.1965 – ปัจจุบัน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลความรู้ความท้าทายทางวิศวกรรมแบบดั้งเดิมและงานวิจัย และเป็นทรัพยากรเพื่องานวิจัยที่ส่งผลกระทบทางธุรกิจและสังคมของเทคโนโลยีใหม่ CASC มีดัชนีและสาระสังเขปจากจำนวนวารสารมากกว่า 2,200 รายชื่อ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลฉบับเด็มจากวารสารมากกว่า 1,020 ชื่อเรื่อง ครอบคลุมสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์, ทฤษฎีและระบบคอมพิวเตอร์, ระบบเทคโนโลยีใหม่

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
EBSCO Discovery Service (EDS) เป็นระบบสืบค้นฐานข้อมูล EDS ในการจัดการและการสืบค้นฐานข้อมูลจำนวน 14 ฐานข้อมูล  ที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ดำเนินการบอกรับ  รวมถึง EBSCO eBooks (NetLibrary) ผ่านช่องทางสืบค้นเดียว (Single Search) ซึ่งเป็นประโยชน์กับนักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างมาก

 • สามารถใช้ Ebsco Discovery Service คลิก
Education Research Complete เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านการศึกษาที่มีเนื้อหาครอบคลุมการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ โดยให้ข้อมูลวารสารทั้งหมดมากกว่า 1,870 ชื่อเรื่อง เป็นวารสารฉบับเต็มมากกว่า 1,060 ชื่อเรื่อง ซึ่งรวบรวมวารสารหลัก (Core journals) ตั้งแต่ระดับอนุบาลไปจนถึงระดับการศึกษาขั้นสูง และรวมถึงหนังสือ (Books and Monographs) และงานวิจัยเฉพาะทางต่าง ๆ อีกมากมาย

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Emerald Management e-Jounal เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาทางด้านการจัดการ ได้แก่ การเงินและการบัญชี ระบบอัตโนมัติขั้นสูง กฎหมายและจริยธรรมทางธุรกิจ คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การศึกษา การผลิตและการบรรจุภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทและนวัตกรรม การดูแลสุขภาพ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ อุตสาหกรรมการจัดการภาครัฐบาล การจัดการข้อมูลข่าวสารและความรู้ ธุรกิจระหว่างประเทศ การเรียนรู้และการพัฒนาการบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศ วิทยาศาสตร์การจัดการ การจัดการคุณภาพการตลาด วัสดุศาสตร์และวิศวกรรม การปฏิบัติการและการจัดการการขนส่งสินค้า การจัดองค์กร การจัดการและประเมินผล การเมืองและนโยบาย อสังหาริมทรัพย์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
H.W. Wilson เป็นฐานข้อมูลดรรชนี สาระสังเขปและเอกสารฉบับเต็ม ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ดังนี้  Applied Science & Technology, Art, Business, Education, General Science, Humanities, Library and Information Science, Social Sciences, Law, General Interest, Biological  & Agricultural Science

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
IEEE/IET Electronic Library (IEL) เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมสารสนเทศจาก 2 แหล่งข้อมูล คือ The Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)และ The Institution of Engineering and Technology (IET) ซึ่งใน IEL ประกอบด้วยเอกสารมากกว่า 1.2 ล้านจากสิ่งพิมพ์มากกว่า 12,000 ชื่อ

ProQuest Dissertations & Theses : Full Text เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก (Full-text)ของสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดา รวมถึงบางสถาบันการศกึษาจากทวีปยุโรป ออสเตรเลีย เอเชีย และแอฟริกา มากกว่า 1,000 แห่ง ประกอบไปด้วยเอกสารฉบับเต็มของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกและปริญญาโทตั้งแต่ปี 1997 ถึงปัจจุบัน ไม่น้อยกว่า 1.1 ล้านรายการ และสาระสังเขปวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 2.4 ล้านรายการ

ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมสาขาวิชา Physical Sciences and Engineering, Life Sciences, Health Sciences, Social Sciences and Humanities ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน

 • รายการหนังสือ ScienceDrirect  คลิก
 • รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับ คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
 • เอกสารการอบรม ScienceDirect_2012 คลิก
Logo_Springer Link SpringerLink – Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครอบคลุมวารสาร จำนวนเอกสารฉบับเต็ม 1,130 ชื่อ ข้อมูลปี 1997 – ปัจจุบัน

Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ที่ครอบคลุมสาขาวิชาหลัก ทั้งวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ จากวารสารประมาณ 9,200 รายชื่อ ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 2001 – ปัจจุบัน

 • คู่มือการใช้งาน คลิก

 

e-Theses

ThaiLIS หรือ Thai Digital Collection (TDC) เป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัยของอาจารย์ บทความ จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ ในการเข้าใช้บริการนั้นจะต้องเข้าใช้งานภายในห้องสมุดสมาชิก เน้นการให้บริการข้อมูลฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส์เพื่อใช้สำหรับสนับสนุนการศึกษา การค้นคว้า วิจัย และการเผยแพร่ผลงานของ นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และเจ้าของผลงานต่างๆ

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Repository เป็นคลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดเก็บและเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งได้รวบรวม วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์  และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม
Research&Repository  เป็นคลังฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ที่ให้บริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รวบรวม โครงงาน วิทยานิพนธ์ งานวิจัย บทความ และผลงานวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย์ และนักวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป รวมถึงเอกสารดิจิทัลฉบับเต็ม
IR-Web เป็นระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งหมด 3,850 รายชื่อ ให้บริการค้นหาข้อมูลฟรี
ห้องสมุดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้บริการข้อมูลงานวิจัยฉบับบูรณ์ มีรายงานวิจัยที่นำขึ้นใหม่ประจำเดือน มิถุนายน 2555  ให้ท่านสามารถได้ดาวน์โหลดแล้วจำนวนทั้งสิ้น 436 โครงการ

 

e- Book

E-Library_logo ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Library) เป็นระบบที่ใช้โปรแกรม I Love Library สำหรับจัดทำหนังสือให้อยู่ในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book หรือ e-Magazine)  เช่น หนังสือ วารสาร จุลสาร นิตยสาร วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และอื่นๆ ในการสร้างแหล่งข้อมูล E-Library เพื่อเพิ่มโอกาส การเรียนรู้ ของนักศึกษา และบุคลากรในองค์กรและภายนอกองค์กร และเป็นการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์หนังสือและสื่อต่างๆ ขององค์กร  สู่ผู้สนใจผ่านเครือข่าย Internet หรือ Intranet โดยการเผยแพร่ผ่านห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์บนเว็บไซต์

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
 11863299_403162243212939_578675147902919330_n McGraw-Hill eBook Library เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill Education (MHE) ให้บริการเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ภาษาศาสตร์ และธุรกิจ ตลอดจนแนวข้อสอบและคู่มือช่วยในการศึกษาค้นคว้า สามารถสืบค้นได้ที่ http://www.mhebooklibrary.com/

 • รายการ e-book ที่บอกรับ คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
logo-CRC CRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จากสำนักพิมพ์ Taylor & Francis ครอบคลุมเนื้อหา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ บริหารรัฐกิจ กฎหมาย นิติเวชศาสตร์ การเกษตร สาธารณสุข ฯลฯ แสดงเนื้อหาในรูปแบบ PDF File เพิ่ม Collection 2010 (April) – 2011 (March)– Full Text มีหนังสือมากกว่า 6,000 รายการ สามารถ save, copy, print ได้ สามารถโหลด Citation ได้  สามารถใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือ http://www.crcnetbase.com

 • รายการ e-book ที่บอกรับ คลิก CRC LIST
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
eBook Academic Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมสาขาวิชา ทุกคณะทางการศึกษา ผู้ใช้สามารถมั่นใจได้ว่าจะสามารถเข้าถึงข้อมูลวิชาการที่มีเกี่ยวข้องกับความต้องการในการทำงานวิจัยของผู้ใช้อันเนื่องมาจากขนาดและความครอบคลุมของข้อมูลที่มีในคอลเลคชั่นนี้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะ ธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ การศึกษา ศิลปะภาษา วรรณคดีวิจารณ์ การแพทย์ ศิลปะการแสดง ปรัชญา บทกวี รัฐศาสตร์ ศาสนา สังคมศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมและอื่น ๆ อีกมากมาย สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://search.ebscohost.com

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
EBSCO eBook Collection เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับโดย สกอ. ซึ่งเดิมที่รู้จักเป็น NetLibrary การสืบค้น สามารถเข้าสืบค้นได้โคยครอบคลุมทุกสาขาวิชา สามารถสั่งพิมพ์และบันทึกได้ครั้งละ 1 หน้า และสูงสุดไม่เกิน 60 หน้า ผู้ใช้สามารถสมัครสมาชิก เข้าสู่ระบบ เพื่อดาวน์โหลดยืมหนังสือออกจากระบบได้ สามารถเข้าใช้งานได้ที่  http://search.ebscohost.com

 • คู่มือการใช้งาน คลิก
ScienceDirect ให้บริการ Journal/book ด้านวิทยาศาตร์ เทคโนโลยี บริหารธุรกิจ ฯลฯ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1995-ปัจจุบัน

 • รายชื่อวารสารที่ สกอ. บอกรับ คลิกที่นี่
 • รายชื่อ e-Book ที่มหาวิทยาลัยฯ บอกรับ คลิก
 • คู่มือการใช้งาน คลิก
Logo_Springer Link Springer Link เป็นฐานข้อมูลทางด้านงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ ให้บริการเนื้อหาในสาขาวิชาด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและการแพทย์ โดยมีเนื้อหาคลอบคลุมสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ วารสาร เป็นต้น

 • คู่มือการใช้งาน คลิก

 

หมายเหตุ สามารถใช้บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัยออนไลน์เมื่อใช้อินเตอร์เน็ตในเครือข่าย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเท่านั้น หากอยู่นอกเครือข่ายจะต้องใช้งานผ่าน ระบบ VPN ที่มหาวิทยาลัยฯกำหนด

ฐานข้อมูลอื่นๆ

ScienceOnline & ScienceNOW ของ AAAS (American Association for the Advancement of Science) เป็นฐานข้อมูลวารสาร ฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาด้าน Science & Policy, Diseases, Chemistry, Geophysic/ Geochemistry และ Geophysics
Blackwell Synergy เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุม สาขาวิชาดังต่อไปนี้ – Agricultural and animal Sciences – Business, Economics, Finance,Accounting,  Maths and Stats – Engineering, Computing and Technology – Health Sciences – Humanities – Law – Life and Physical Sciences MedicineSocial and Behavioral Sciences – The Arts
CJO (Cambridge Journal Online) เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต้ม ให้เนื้อหา ครอบคลุม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
ACS + ACS Archives เป็นฐานข้อมูลวารสารฉบับเต็มให้เนื้อหาครอบคลุม สาขาวิชาเคมีประยุกต์ วิศวเคมี(Applied Chemistry/Chemical Engineering) ชีวเคมี/เทคโนโลยีชีวภาพ (Biochemistry/Biotechnology) เคมี(Core Chemistry) เคมีอินทรีย์(Organic Chemistry) เภสัชศาสตร์ (Pharmaceuticals) พอลิเมอร์และวัสดุศาสตร์ (Polymer and material Science)
Annual Reviews เป็นฐานข้อมูลเอกสารฉบับเต็มจา กAnnual Reviews จำนวน 31 ชื่อเรื่องให้เนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชา Biomedical, Physical Science และ Social Science สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://arjournals.annualreviews.org
BSI (British Standard Institute) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เกี่ยวกับมาตรฐานทางด้านอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ จากประเทศอังกฤษ สามารถ Copy, Print, Save… ได้ โดยทดลองใช้งานได้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2555สามารถใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือhttp://www.igpublish.com/bsi-ebooks
Dorling Kindersley เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เกี่ยวกับสารานุกรม คู่มือ ครอบคลุมสาขาวิชามนุษย์กับสังคม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สามารถ Copy, Print, Save…. ได้ มีหนังสือกว่า 60 รายการ  โดยทดลองใช้งานได้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2555 สามารถใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือhttp://www.igpublish.com/dk-ebooks
Industrial Press เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ วิศวกรรมอุตสาหการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม และอื่น ๆ สามารถ Copy, Print, Save…. ได้  โดยทดลองใช้งานได้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2555สามารถใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือhttp://www.igpublish.com/industrial-ebooks
50Lessons เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เกี่ยวกับ Video Streaming บทสัมภาษณ์นักธุรกิจ นักบริหารชั้นนำทั่วโลก ถึงแนวคิดและหลักการทำงาน และอื่น ๆ โดยทดลองใช้งานได้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2555 สามารถใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือhttp://trial.thailis.or.th/fiftylessons
Momentum Press เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่น ๆ สามารถ Copy, Print, Save…. ได้ โดยทดลองใช้งานได้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2555 สามารถใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือ http://www.igpublish.com/momentum-ebooks
Royal Institute of British Architects (RIBA) เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เกี่ยวกับสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากประเทศอังกฤษ สามารถ Copy, Print, Save…. ได้ โดยสามารถทดลองใช้งานได้ถึงวัน ใช้งานได้ถึง 20 มกราคม 2555 สามารถใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือhttp://riba.igpublish.com/
SciTech Publishing เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) เกี่ยวกับสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และอื่น ๆ สามารถ Copy, Print, Save…. ได้ โดยทดลองใช้งานได้ถึงวันที่ 20 มกราคม 2555สามารถใช้งานได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือhttp://www.igpublish.com/scitech-ebooks
BioOne เป็นแหล่งรวบรวมวารสาร ด้านชีวภาพ ระบบนิเวศและวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม จำนวน 167 ชื่อเรื่อง จากสำนักพิมพ์ที่เป็นสมาคมและสำนักพิมพ์ ทั่วไปกว่า 125 สำนักพิมพ์ เข้าไว้ด้วยกัน ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษา อาจารย์นักวิจัยและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเป็นอย่างมากสามารถทดลองใช้งาน ได้ที่ http://library.rmutt.ac.th หรือ  http://www.bioone.org โดยเปิดทดลองใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2554 – 31 ธันวาคม 2554
Business Source Premier เป็นฐานข้อมูลธุรกิจเชิงวิชาการ ซึ่งให้สารสนเทศด้านบรรณานุกรม และข้อมูลฉบับเต็มที่สมบูรณ์แบบ และมีการรวมดัชนีและสาระสังเขปของ วารสารวิชาการเชิงธุรกิจที่สำคัญที่สุด ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1886  มีดรรชนีหรือสาระสังเขปบทความวารสารไม่น้อยกว่า 4,500 ชื่อ (Titles) และเอกสารและ บทความวารสารฉบับเต็ม (Full text) ของวารสารไม่น้อยกว่า 3,500 ชื่อ  ทางบริษัท ฯ มีการพัฒนาการใช้งานเมนู ให้สามารถใช้งานในรูปแบบภาษาไทยได้ (แต่เอกสารที่ดาวโหลดยังคงเป็นภาษาอังกฤษ) โดยเลือกปรับที่เมนู “Languages” แล้ว เลือกเป็น “ไทย” ท่านสามารถเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลออนไลน์ได้ที่  http://search.ebscohost.com โดยเปิดทดลองใช้เป็น  ระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 31 พฤษภาคม 2554
IOP Science Extra เป็นฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านฟิสิกส์ ที่มีรายชื่อวารสารมากกว่า 60 รายชื่อ โดยครอบคลุมเนื้อหา Applied Physics, Atomic, Moleccular and Optical Physics, Chamistray, Computational Science, Condensed Matter, Engineering Environment, Plasma Physics และรายวิชาอื่น ๆ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและการค้นคว้าข้อมูลด้านฟิสิกส์ ที่เป็นประโยชน์กับอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่สนใจ โดยเริ่มทดลองใช้ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 31 ธันวาึคม 2554 คลิก
ProQuest Research บริษัท บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เปิดให้ทดลองใช้ฐานข้อมูลProQuest Research Library ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่ให้บริการฐานข้อมูลแบบสหสาขาครอบคลุมสาขาวิชา ศิลปะ ธุรกิจ การศึกษา ความสนใจทั่วไป สุขภาพและการแพทย์มนุษยศาสตร์ กฎหมาย ความหลากหลายทางวัฒนธรรม จิตวิทยา วิทยาศาสตร์ และสังคมศาสตร์ เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยเริ่มระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2554 ถึง 30 พฤศจิกายน 2554 โดยเข้าสืบค้นได้ที่เว็บไชต์  http://search.proquest.com/pqrl/index
ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Streaming VDO ของสำนักพิมพ์ Alexander Street Press จำนวน 11 ฐาน ประกอบด้วย

 1. Education in Video,
 2. Dance in Video,
 3. Opera in Video,
 4. Theatre in Video,
 5. Filmakers Online,
 6. Ethnographic Video Online,
 7. Social Theory,
 8. World History in Video,
 9. Women and Social Movements, Intermational,
 10. Counseling and Therapy in Video I & I
 11. Counseling and Therapy in Video I & II,
สามารถทดลองใช้งานได้ถึงวันที่ 31 ธันวามคม 2554 สามารถคลิกดูรายละเอียดแต่ละฐานได้ดังนี้

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/reference-database/

e-Books

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) เป็นฐานข้อมูลอ …

e-Databases (ต่างประเทศ)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นการให้บริการฐ …

e-Newspapers

ฐานข้อมูลข่าวออนไลน์  เป็นบริการกฤตภาคข่าวออนไลน์ (Onli …

e-Theses (ภายในประเทศ)

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น เป็นการให้บริการฐ …

EndNote Program

EndNote เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับจัดการข้อมูลทางบรรณานุกร …

VPN-RMUTT Service

ประกาศ! สำหรับ ผู้ที่ต้องการใช้งานระบบฐานข้อมูลจากอินเท …

คู่มือการใช้งานฐานข้อมูล

Present Library RMUTT  (2) <Mendeley ดาวน์โหลดไฟล์นำ …

ฐานข้อมูล Corpus & Hoover

ฐานข้อมูล Corpus ซึงรวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประ …

ฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป …

ฐานข้อมูลจำแนกตามคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ Academic Search Premiar เป็นฐานข้อมูล …

ฐานข้อมูลทดลองใช้

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  (Reference Datab …

แบบสำรวจความพึงพอใจ

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ คำชี …

สถิติการใช้ฐานข้อมูล

การใช้งานฐานข้อมูล ThaiLis ข้อมูลสถิติการใช้งานฐานข้อมู …

1 ping

 1. […] สถิติการใช้ฐานข้อมูล […]

ใส่ความเห็น