Return to พื้นที่ให้บริการ

ชั้น 1 Library Service / ประชาสัมพันธ์

  • ประชาสัมพันธ์
  •  Digital Library / Digital zone  Working zone / Relaxation zone
    Library Service /บริการยืม- คืนหนังสือ
  • บริการลงทะเบียนบัตรสมาชิก
  • IT Zone (บริการ Internet และพิมพ์เอกสาร)
  • บริการสืบค้นข้อมูล OPAC
  • ราชมงคลมินิเธียเตอร์ (50 ที่นั่ง)

libraryrmutt-300859_18digitallibraryrmutt140959_66digitallibraryrmutt140959_52digitallibraryrmutt140959_55
digitallibraryrmutt140959_132

digitallibraryrmutt140959_13

 

 

 

 

digitallibraryrmutt19

 

 

 

digitallibraryrmutt140959_44

 

 

 

 

 

 

 

digitallibraryrmutt19

digitallibraryrmutt140959_123

digitallibraryrmutt140959_111

digitallibraryrmutt37

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/service/%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%991-5/%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99-1/

IT Zone

IT Zone   อาคารวิทยบริการ จัดพื้นที่ให้ผู้ใช้บริการใช้ค …

บริการยืม-คืน

บริการยืม-คืน การสมัครสมาชิกห้องสมุด ผู้มีสิทธิใช้บริกา …

ใส่ความเห็น