Return to ชั้น 3 หมวด Q-Z

ห้อง e-Library Room

ห้อง e-Library Room  มีบริการดังนี้

  • บริการให้คำแนะนำการสืบค้นฐานข้อมูลงานวิจัย  (ไทย-ต่างประเทศ)
  • บริการให้คำแนะนำการใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)
  • บริการคอมพิวเตอร์เพื่อการสืบค้นข้อมูล
  • บริการลงทะเบียน wifi-rmutt  

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/service/%e0%b8%9e%e0%b8%b7%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%991-5/%e0%b8%8a%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%99-3/%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%87-notebook-zone/

ใส่ความเห็น