Return to พัฒนาทักษะด้านภาษา

Tell Me More: โปรแกรมเรียนภาษา

Tell Me More คืออะไร

โปรแกรมฝึกภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านภาษา นิยมใช้ในมหาวิทยาลัย กว่า 10,000 แห่งทั่วโลกเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษทุกระดับ ตั้งแต่ขั้น beginning ถึง advance เรียนสนุกเพลิดเพลินพร้อมทั้งภาพ เสียง และ graphic สวยงามครอบคลุมทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และแบบฝึกหัดกว่า 10,000 แบบฝึกหัด

ลักษณะการเรียน

เป็นการเรียนรู้ในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ http://www.tellmemore.rmutt.ac.th โดยผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะต่างๆ ที่ใช้ในการสื่อสารภาษาต่างประเทศได้ดังนี้

 • ทักษะทางด้านการฟังและการอ่าน (Listening and reading comprehension)
 • ทักษะทางด้านการพูดและการเขียน (Oral and written expression)
 • คำศัพท์ (Vocabulary)
 • หลักไวยากรณ์ (Grammar)

แบบทดสอบวัดระดับก่อนการเรียน (Placement Test)

ผู้เรียนสามารถสอบวัดระดับความรู้ของตนเองก่อนเรียน เพื่อให้โปรแกรมการฝึกตรงกับความต้องการ ผู้เรียนจะต้องเลือกตัวเลือกคำตอบจากชุดคำถาม และกำหนดระดับการเรียนด้วยการทำแบบทดสอบวัดระดับก่อนเรียน  โดยสามารถเลือกทดสอบตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ซึ่งโปรแกรม Tell Me More มีให้เลือก 2 สถานการณ์ ดังนี้

 • สถานการณ์ในอาชีพการงาน (Professional situations) การสื่อสารภายในองค์กรหรือสาขาในต่างประเทศ การเดินทางเพื่อทำธุรกิจ การเรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับงานเฉพาะทาง
 • สถานการณ์ในชีวิตประจำวัน (Everyday situations)  การเดินทาง การทบทวนสิ่งที่เรียนจากโรงเรียน การอ่านในภาษาอื่น การติดตามหุ้นส่วนในต่างประเทศ

หลังจากทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยผู้เรียนทราบคะแนนและระดับของตนเอง จากนั้นเลือกทักษะ หัวข้อที่ต้องการฝึกฝนเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะด้านการฟัง พูด อ่านและเขียนแก่ผู้เรียน

ระดับของผู้เรียน โปรแกรม TELL ME MORE® Online ประกอบด้วย

 • Beginner จุดประสงค์สำหรับการเรียนในระดับนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถ้อยคำอย่างง่ายๆ สำหรับใช้พูดในชีวิตประจำวัน ซึ่งจะเพิ่มความมั่นใจให้กับผู้เรียน ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการแนะนำตัวเอง ผู้อื่น การถามตอบในเรื่องส่วนตัว เช่น ที่อยู่ คนรู้จัก และสิ่งของที่มีเป็นต้น บทสนทนาง่ายๆ ที่ช้าและชัดเจนได้ถูกเตรียมไว้เพื่อช่วยเหลือผู้เรียน
 • Intermediate จุดประสงค์สำหรับการเรียนในระดับนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ประโยคและคำพูดที่ถูกใช้บ่อยในที่เรื่องใกล้ตัว (เช่น ข้อมูลพื้นฐานของตัวเองและครอบครัว การจับจ่ายซื้อของ บริเวณที่อยู่ และการว่าจ้างงานเป็นต้น) และจะได้เรียนรู้บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันในเรื่องที่คุ้นเคย ซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ตรงและง่าย เช่น เล่าประวัติเกี่ยวกับตัวเองอย่างง่ายๆ สิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์ที่พบเห็นในปัจจุบัน
 • Intermediate+ จุดประสงค์สำหรับการเรียนในระดับนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ใจความสำคัญที่ชัดเจนในหัวเรื่องทั่วไปจากสถานการณ์ที่คุ้นเคย เช่นในที่ทำงาน โรงเรียน เวลาว่าง เป็นต้น ฝึกฝนในสถานการณ์ซึ่งจำเป็นต้องใช้ภาษาในระหว่างการเดินทาง ฝึกแต่งประโยคในเรื่องที่คุ้นเคยหรือสนใจ เล่าประสบการณ์และเหตุการณ์ ความฝัน ความหวัง และความตั้งใจ การให้เหตุผลแบบสั้นๆและคำอธิบายสำหรับความเห็นและแผนการต่างๆ
 • Advanced จุดประสงค์สำหรับการเรียนในระดับนี้ ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ใจความสำคัญจากบทความที่มีความซับซ้อนในเรื่องที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม รวมถึงบทสนทนาเฉพาะสายอาชีพ สามารถตอบโต้ในทันทีด้วยความคล่องแคล่วซึ่งจะทำให้สื่อสารกับเจ้าของภาษาได้อย่างไม่ต้องกังวล ฝึกแต่งประโยคที่ให้รายละเอียดชัดเจนและแสดงมุมมองทั้งข้อดีและข้อเสียในเรื่องต่างๆ

ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password)

 • สำหรับนักศึกษา username คือ รหัสนักศึกษา 13 หลักไม่มีเครื่องหมายขีด และ Password คือ 123456
 • สำหรับบุคลากร username คือ Internet account ของมหาวิทยาลัย และ Password คือ 123456

สมัครใช้งานโปรแกรม Tell Me More   (สมัครใหม่/เพิ่มบทเรียน)  ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30น. – 16.30น. (ยกเว้นวันนักขัตฤกษ์)

คู่มือการใช้งาน

อุปกรณ์ที่รองรับการใช้โปรแกรม Tell Me More

 • PC หรือ Notebook ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Window เท่านั้น

วิธีการตั้งค่า (โปรดใช้เว็บเบราเซอร์ของ Internet Explorer เท่านั้น )

 1. ขั้นตอนการปิด Pop-up Blocker
 2. ขั้นตอนการติดตั้ง Auralog Component

วิธีการแก้ไขปัญหา

 1. ขั้นตอนการปิดการใช้ Google-Toolbar
 2. วิธีการแก้ไขหากบทเรียนเป็นเครื่องหมายกากบาท
 3. การใช้งาน Tell Me More ผ่าน Google Chrome

ดาวน์โหลดโปรแกรมส่วนเสริม

แบบประเมินความพึงพอใจการใช้โปรแกรม Tell Me More คลิกที่นี่

ตารางสอบภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Tell Me More (Achievement Test)

วัน เดือน ปี

เวลาสอบ จำนวนที่รับ ลงทะเบียน

9 พ.ค.2561

09.00น. 10 คน ปิดรับสมัคร

16 พ.ค.2561

09.00น. 10 คน

ปิดรับสมัคร

23 พ.ค.2561

09.00น.

10 คน

ปิดรับสมัคร

30 พ.ค.2561 09.00น. 10 คน

ปิดรับสมัคร

*ตารางสอบอาจมีการเปลี่ยนแปลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

เคาน์เตอร์บริการ ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ

โทร :  02-549-3658 (วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30น.)

Facebook :  www.facebook.com/RMUTT.LanguageCenter

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/service/language-center/tell-me-more-%e0%b9%82%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%99%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%a9%e0%b8%b2/

ใส่ความเห็น