Return to งานบริการ

ระเบียบการให้บริการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ว่าด้วยการใช้ห้องสมุด
พ.ศ.2550
————————————————————-

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า
ด้วยการใช้ห้องสมุดเพื่อให้เป็นไปอย่างเหมาะสมอาศัยอำนาจตามความในมาตราแห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
พ.ศ . 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีว่า
ด้วยการใช้ห้องสมุด
พ.ศ.2550”
ข้อ 2 ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่องการใช้บริการของ
สำนักวิทยบริการ พ.ศ.2548
ข้อ 3 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป บรรดาความในระเบียบ
ประกาศหรือคำสั่งใดที่ขัดแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
มหาวิทยาลัย” หมายความว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
อธิการบดี” หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ห้องสมุด” หมายความว่า ห้องสมุดที่สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผู้อำนวยการ” หมายความว่า ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
วัสดุสารนิเทศ” หมายความว่า หนังสือและวัสดุสารนิเทศอื่นทุกชนิดที่จัดให้บริการในห้อง
สมุดไม่ว่าจะปรากฏในรูปของวัตถุ แผนที่ แผนผัง แผนภูมิ ถบหรือวัสดุบันทึกภาพ เสียง
หรือข้อมูลใด ๆ

หมวด 1
เวลาเปิดให้บริการ
—————————————–

ข้อ 5 ห้องสมุดเปิดให้บริการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ การเปิดให้บริการในวันเสาร์และหรือ
วันอาทิตย์ให้เป็นไปตามที่ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าห้องสมุดประกาศ และห้องสมุดปิดในวันหยุด
ราชการประจำปี
ข้อ 6 ภายใต้ระเบียบข้อ 5 ห้องสมุดเปิดให้บริการดังนี้
6.1 ระหว่างเปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 08.30 ถึง 24.00 น .
วันเสาร์และหรือวันอาทิตย์ เวลา 08.30 ถึง 21.00 น .
6.2 ระหว่างปิดภาคการศึกษาและภาคฤดูร้อน
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 8.30 ถึง 24.00 น .
วันเสาร์และหรือวันอาทิตย์ เวลา 08.30 ถึง 21.00 น .
ข้อ 7 เมื่อมีเหตุจำเป็น ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าห้องสมุดมีอำนาจเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้
บริการได้ โดยให้ประกาศล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วัน
ในกรณีฉุกเฉินเพื่อรักษาประโยชน์ของห้องสมุดหรือความปลอดภัยของผู้ใช้ห้องสมุดผู้
อำนวยการหรือหัวหน้าห้องสมุดมีอำนาจปิดบริการ หรือเปลี่ยนแปลงวันและเวลาให้บริการเป็นการ
ชั่วคราวโดยไม่จำเป็นต้องประกาศล่วงหน้า

หมวด 2
ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดและการสมัครเป็นสมาชิก
—————————————————–

ข้อ 8 ผู้มีสิทธิใช้ห้องสมุดได้แก่
8.1.1 นักศึกษามหาวิทยาลัย
8.1.2 อาจารย์มหาวิทยาลัย
8.1.3 ข้าราชการและลูกจ้างมหาวิทยาลัย
8.1.4 บุคคลภายนอก
ข้อ 9 การสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด
9.1 ผู้ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิกห้องสมุดให้ยื่นคำขอทำบัตรสมาชิกต่อห้องสมุดพร้อม
หลักฐานดังต่อไปนี้
9.1.1 บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ
หรือบัตรประจำตัวพนักงานของรัฐ
9.1.2 กรณีนักศึกษาให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมที่แสดงให้เห็นการชำระเงินค่าธรรมเนียมการ
ศึกษาภาคปัจจุบัน
9.2 อายุของสมาชิกห้องสมุด
9.2.1 สมาชิกประเภทนักศึกษาให้มีอายุจนถึงสิ้นภาคการศึกษาแต่ต้องไม่เกินกว่าวันที่
ผู้นั้นพ้นสภาพเป็นนักศึกษา หรือเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นไม่ชำระเงินค่าบำรุงห้องสมุด
9.2.2 สมาชิกประเภทอื่นจะหมดอายุการเป็นสมาชิกเมื่อผู้นั้นพ้นสภาพจากการเป็นอาจารย์
ข้าราชการ หรือลูกจ้างของมหาวิทยาลัย
ข้อ 10 ในช่วง 1 เดือนก่อนสอบประจำภาค ห้องสมุดอาจไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าใช้
ห้องสมุด
ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าห้องสมุดจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตตามคำขอของบุคคลภายนอก
ก็ได้โดยคำนึงถึงปริมาณการใช้ห้องสมุดของบุคคลภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
สภาพและความปลอดภัยของห้องสมุด ประโยชน์และความปลอดภัยของผู้ใช้ห้องสมุด

หมวด 3
การใช้บริการห้องสมุด
—————————————-

ข้อ 11 บัตรสมาชิกห้องสมุดเป็นสิทธิเฉพาะตัว และผู้ใช้บริการห้องสมุดต้องปฏิบัติดังนี้
• แสดงบัตรสมาชิก บัตรอนุญาต ใบอนุญาตให้ใช้ห้องสมุด และให้ตรวจหนังสือและกระเป๋า
ก่อนเข้าห้องสมุด
• การใช้วัสดุสารนิเทศและอุปกรณ์ของห้องสมุด ให้ใช้ ณ ที่ที่จัดไว้ให้
• เคารพต่อสถานที่ รักษามารยาท ความสงบเรียบร้อย ไม่ส่งเสียงดัง หรือ กระทำใด ๆ
อันเป็นที่รำคาญแก่ผู้อื่น
• แต่งกายสุภาพ
• ให้เจ้าหน้าที่ของห้องสมุดตรวจสอบวัสดุสารนิเทศและกระเป๋าก่อนออกจากห้องสมุด
• การจองที่นั่ง การนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้าห้องสมุดและการสูบบุหรี่ในห้องสมุด
จะกระทำมิได้
• ไม่ขีดเขียน ฉีก ตัด พับหรือทำให้เกิดความเสียหายด้วยประการใด ๆ แก่วัสดุสารนิเทศ
• ไม่นำวัสดุสารนิเทศออกนอกห้องสมุด โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือโดยไม่ได้ยืมตามระเบียบ
ข้อ 12 หากผู้ใช้บริการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 11 ผู้อำนวยการ หัวหน้าห้องสมุด บรรณารักษ์
เจ้าหน้าที่ประจำห้องสมุดมีอำนาจพิจารณาดำเนินการ ดังต่อไปนี้
12.1 ตักเตือน ห้ามปราม
12.2 ให้ออกนอกห้องสมุด
12.3 ประกาศให้ทราบพฤติกรรมแห่งการกระทำผิด
12.4 ตัดสิทธิการใช้ห้องสมุด หรือตัดสิทธิการยืม หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก
12.5 ดำเนินการตามขั้นตอน เพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัยหรือทางอาญา หรือให้มี
การรับผิดตามกฎหมายต่อไป

หมวด 4
การใช้วัสดุสารนิเทศและการให้บริการยืมวัสดุสารนิเทศของห้องสมุด
——————————————–

ข้อ 13 วัสดุสารนิเทศของห้องสมุดแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ
13.1 วัสดุสารนิเทศที่ให้ยืมออกนอกห้องสมุดได้ ได้แก่ วัสดุสารนิเทศทั่วไปและวัสดุสารนิเทศที่มีลักษณะพิเศษ
13.2 วัสดุสารนิเทศที่ให้ใช้ภายในห้องสมุดเท่านั้น
ห้องสมุดอาจกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการใช้วัสดุสารนิเทศในห้องสมุดให้
เหมาะสมกับวัสดุสารนิเทศแต่ละประเภทได้

ข้อ 14 ห้องสมุดจะอนุญาตให้สมาชิกยืมวัสดุสารนิเทศได้ตามประเภทของสมาชิก

ประเภทสมาชิก จำนวนวัสดุสารนิเทศ ระยะเวลา
นักศึกษาปริญญาตรี 7 รายการ 10 วัน
นักศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี 10 รายการ 15 วัน
อาจารย์ บรรณารักษ์ นักวิจัย 10 รายการ 1 ภาคการศึกษา
ข้าราชการอื่น ๆ ลูกจ้าง 7 รายการ 10 วัน

หมายเหตุ : หนังสือสำรอง ( Reserved Book ) ยืมได้ครั้งละ 1 เล่ม ต่อ 1 คืน โดยยืมได้ตั้งแต่เวลา
14.00 น. และส่งคืนก่อนเวลา 10.00 น. ของวันทำการถัดไป
ผู้อำนวยการหรือหัวหน้าห้องสมุดอาจประกาศกำหนดปริมาณ ระยะเวลา และเงื่อนไข ในการให้ยืมวัสดุสารนิเทศแตกต่างจากที่กำหนดข้างต้นได้ เฉพาะในกรณีที่มีเหตุผลและความจำเป็นเท่านั้น หัวหน้าห้องสมุดแต่ละแห่งอาจประกาศกำหนดปริมาณ ระยะเวลาและเงื่อนไขในการให้ยืมวัสดุ
สารนิเทศที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากวัสดุสารนิเทศทั่วไปได้ตามความเหมาะสม
ข้อ 15 หลักเกณฑ์และวิธีการในการยืมและคืนวัสดุสารนิเทศ
15.1 ต้องยืมด้วยบัตรสมาชิกของตนเอง ตามเวลาที่ห้องสมุดกำหนด และจะต้องคืนวัสดุ
สารนิเทศภายในวันและเวลาที่กำหนด
15.2 ห้องสมุดสงวนสิทธิที่จะขอให้ผู้ยืมคืนวัสดุสารนิเทศก่อนกำหนดได้
ในกรณีที่มีความจำเป็น
15.3 ต้องคืนวัสดุสารนิเทศทั้งหมดทันทีในวันที่อายุการเป็นสมาชิกสิ้นสุดลงตามข้อ 9.2
15.4 ห้องสมุดสงวนสิทธิการให้ยืมวัสดุสารนิเทศ ในกรณีที่สมาชิกมีวัสดุสารนิเทศเกินกำหนด
ส่งในเดือนที่ผ่านมา
15.5 การต่ออายุการยืมวัสดุสารนิเทศ ต่อได้ไม่เกินสองครั้ง ในกรณีที่มีผู้อื่นจองวัสดุสารนิเทศ
นั้น ห้องสมุดจะงดการต่ออายุการยืม
ข้อ 16 การยืมระหว่างห้องสมุด สมาชิกสามารถใช้บริการยืมระหว่างห้องสมุดต่าง ๆ ได้ดังนี้
16.1 ห้องสมุด สถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั่วประเทศที่เปิดบริการยืมระหว่างห้องสมุด
16.2 ห้องสมุดต่างคณะของมหาวิทยาลัย ฯ
16.3 ห้องสมุดหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เปิดบริการยืมระหว่างห้องสมุด

ข้อ 17
อัตราค่าปรับการคืนวัสดุสารนิเทศเกินกำหนด
ประเภทวัสดุสารนิเทศ ค่าปรับ
วัสดุสารนิเทศทั่วไป 3 บาท ต่อ 1 วัน
วัสดุสารนิเทศที่มีลักษณะพิเศษ 5 บาท ต่อ 1 วัน
ค่าปรับให้นับรวมวันหยุดราชการด้วย
หมายเหตุ : การยืมระหว่างห้องสมุด การปรับขึ้นอยู่กับระเบียบของห้องสมุดผู้ให้ยืมนั้น ๆ
ข้อ 18 หากสมาชิกประเภทนักศึกษาค้างชำระค่าปรับ หรือค่าวัสดุสารนิเทศชำรุดเสียหายหรือสูญหายมหาวิทยาลัยจะงดการจดทะเบียนการศึกษาในภาคการศึกษาต่อไป หรืองดการให้ปริญญาหรือ
ประกาศนียบัตรให้แก่ผู้นั้น จนกว่าจะทำวัสดุสารนิเทศมาส่งคืนหรือติดต่อกับบรรณารักษ์เพื่อดำเนินการต่อไปแล้วแต่กรณี
ข้อ 19 ความรับผิดชอบของสมาชิกห้องสมุด
19.1 ไม่ให้ผู้อื่นใช้บัตรสมาชิก บัตรอนุญาต ใบอนุญาต ในการยืมหรือในการเข้าใช้ห้องสมุด
19.2 ต้องคืนวัสดุสารนิเทศภายในวันและเวลาที่กำหนดและต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับการคืนวัสดุสารนิเทศเกินกำหนดเวลา
19.3 ต้องรับผิดชอบต่อการชำรุดเสียหายหรือสูญหายของวัสดุสารนิเทศที่ยืมทุกกรณี
และเป็นหน้าที่ของผู้ยืมที่ต้องตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัสดุสารนิเทศก่อนยืมทุกครั้ง
19.4 เมื่อวัสดุสารนิเทศชำรุดเสียหายจนไม่อาจซ่อมแซมได้ หรือขาดหาย หรือเสื่อมสภาพไปหรือสูญหาย ผู้ยืมต้องซื้อชดใช้ หรือชำระเงินเป็นสองเท่าของราคาวัสดุสารนิเทศ หรือตามราคา
ประเมินของห้องสมุด รวมกับค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทั้งหมด การวินิจฉัยสภาพของวัสดุสารนิเทศการกำหนดราคาและค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามที่บรรณารักษ์กำหนด
19.5 ในกรณีที่ผู้ยืมได้ชำระค่าเสียหายตามข้อ 19.4 แล้ว หากผู้ยืมพบวัสดุสารนิเทศ
ในเวลาต่อมา ให้นำวัสดุสารนิเทศส่งมอบห้องสมุด โดยจะเรียกร้องวัสดุสารนิเทศที่ชดใช้คืนไม่ได้

หมวด 5
การให้บริการการพิมพ์และการสแกนเอกสาร
—————————————-


ข้อ 20 ห้องสมุดมีบริการพิมพ์และสแกนเอกสารโดยคิดค่าบริการดังนี้

รายการ ค่าบริการ
1) การพิมพ์
1.1 พิมพ์ขาวดำกระดาษ A4 1 หน้า
1.2 พิมพ์สีกระดาษ A4
– ไม่เกิน ครึ่งหน้า
– เกินครึ่งหน้าแต่ไม่ถึง 1 หน้า
– 1 หน้า
1 บาท 5 บาท
10 บาท
15 บาท
2) สแกนเอกสาร 1 ครั้ง 1 บาท


หมวด 6
การเงิน
—————————————–

ข้อ 21 เงินรายได้ตามระเบียบนี้หรือที่ได้รับจากการให้บริการอื่นใดของห้องสมุดให้
มหาวิทยาลัยจัดสรรคืนให้สำนักหอสมุดไว้เป็นเงินสำหรับใช้จ่ายในกิจการของ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บทเฉพาะกาล
—————————————–

ข้อ 22 ให้บรรดาบัตรสมาชิก บัตรอนุญาต และใบอนุญาตที่ออกตามระเบียบที่
ถูกยกเลิกตามข้อ 2 แห่งระเบียบนี้ เป็นบัตรสมาชิกและบัตรอนุญาตตามระเบียบนี้และให้มี
อายุต่อไปจนกว่าจะสิ้นอายุตามที่กำหนดไว้ ตามระเบียบดังกล่าว แต่ผู้อำนวยการ หรือ
หัวหน้าห้องสมุดอาจเรียกให้ผู้ถือบัตรสมาชิก บัตรอนุญาตและใบอนุญาตดังกล่าวมาทำ
บัตรใหม่ตามระเบียบนี้ภายในเวลาที่กำหนดก็ได้

ข้อ 23 ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าบำรุง หรือเงินใด ๆ แก่ห้องสมุด
อยู่ในวันก่อนที่ระเบียบนี้ใช้บังคับ ยังคงมีหน้าที่เสียค่าปรับ ค่าเสียหาย ค่าบำรุง หรือเงินใด ๆ
อยู่ตามระเบียบที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 แห่งระเบียบนี้ จนกว่าจะชำระเสร็จ

ข้อ 24 ให้บรรดาประกาศ คำสั่ง ข้อกำหนด และวิธีปฏิบัติใด ๆ ที่ออกตามระเบียบ
ที่ถูกยกเลิกตามข้อ 2 แห่งระเบียบนี้ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือมีประกาศ คำสั่ง ข้อบังคับ และวิธีปฏิบัติออกตามระเบียบนี้ใช้บังคับ

 

ประกาศ ณ วันที่ พ.ศ.2550

(ลงชื่อ)
อธิการบดี

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/service/regulation-of-services/

4 comments

Skip to comment form

  1. บุคคลภายนอกเสียค่าสมาชิกเท่าไหร่ และ เด็กสมัครเป็นสมาชิกได้มั๊ย (อายุ 9-10 ปี)

    ขอบคุณค่ะ
    สุดารัตน์ ภวภูตานนท์ฯ

    1. สมัครสมาชิกสำหรับบุคคลภายนอก 400 บาทตลอดสมาชิก ติดต่อสอบถามโดยตรงที่ โทร.025493643

    2. 400 บาทตลอดสมาชิก ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ การสมัครสมาชิก http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=3312

  2. ถ้าทำหนังสือหาย ต้องจ่ายค่าปรับ 2 เท่าเลยหรอครับ

ใส่ความเห็น