Tag: สถิติ

ก.ค. 22

การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2012/07/22/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b9%83%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b9%80%e0%b8%ab%e0%b8%a1/

มี.ค. 28

แบบแผนการวิจัยและสถิติ

ผู้แต่ง : สุทิติ ขัตติยะ และวิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์ พิม …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2012/03/28/%e0%b9%81%e0%b8%9a%e0%b8%9a%e0%b9%81%e0%b8%9c%e0%b8%99%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4/

มี.ค. 28

สถิติวิศวกรรม : Engineering statistics

ผู้แต่ง : นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์ พิมพ์ครั้งที่ : 1 พิมพ์ลักษ …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2012/03/28/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%a8%e0%b8%a7%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a3%e0%b8%a1-engineering-statistics/

ต.ค. 05

รายวิชา สถิติทั่วไป

รายวิชา สถิติทั่วไป อาจารย์ผู้สอน  โดย ผศ.ยุรีย์ วรวิชั …

Continue reading

Permanent link to this article: http://www.library.rmutt.ac.th/2010/10/05/440/