ก.ค. 22

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  หัวข้อ “การออมและการวางแผนชีวิตก่อนวัยเกษียณ” วิทยากรโดยอาจารย์ธนเดช มหโภไคย เวลา 09.00 – 12.00น.  ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

library@rmutt_160758am-029

library@rmutt_160758am-010

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2015/07/22/%e0%b9%82%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%84%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%9c%e0%b9%88%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%94-7/