มี.ค. 23

ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์  และ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ(สวส.) พร้อมหัวหน้าฝ่าย ต้อนรับและบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การนำระบบสารสนเทศมาใช้เพื่อการบริหารจัดการ” ให้กับอาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/03/23/%e0%b8%95%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9a%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%88%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%a2%e0%b9%8c%e0%b9%81%e0%b8%a5%e0%b8%b0%e0%b8%99%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a8%e0%b8%b6/