พ.ค. 07

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการอาคารวิทยบริการ เป็นวันหยุดราชการ เดือนพฤษภาคม 2561 ดังนี้

• วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 – วันพืชมงคล
• วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 – วันวิสาขบูชา

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/2018/05/07/%e0%b9%81%e0%b8%88%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%9b%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3-7/