Author's posts

Aug 25

ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์

สืบค้นที่ http://arjournals.annualreviews.org ฐานข้อมูล Annual Reviews เป็นวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประเภทบทความประเภทปริทัศน์ (review) มากกว่า 40 ชื่อ แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มสาขาใหญ่ คือ Biomedical Sciences, Physical Sciences และ Social Sciences ครอบคลุมทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 2000 – ปัจจุบัน วิธีสืบค้นข้อมูล 1. Browse การไล่เรียงตามชื่อวารสาร 2. Search การสืบค้นด้วยคำสำคัญ สามารถสืบค้นฐานข้อมูล ANNUAL REVIEWS ได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนก่อน

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=343

Aug 18

บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ปี 2553

บริการฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย ปี 2553 RMUTT : SCIENCEDIRECT  http://www.sciencedirect.com/ Reference database ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี e-Book ด้าน Energy & Engineering และ 8 Reference databases subscribed by Thai Library Integrated System (ThaiLIS) – UniNet, for Thai universities for the Year 2009 Academic Search Elite (EBSCOHost) ACM Digital Library H.W. Wilson IEEE / IET ProQuest Dissertations and Theses ScienceDirect Web of Science

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=279

Aug 17

ฐานข้อมูล Corpuscและ ฐานข้อมูล Hoovers

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาทุกระดับ และ เจ้าหน้าที่ ใช้งานฐานข้อมูล Corpus ซึงรวบรวมข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย และ ฐานข้อมูล  Hoovers ซึ่งให้รายละเอียดของบริษัทจดทะเบียนทั่วโลกสามารถติดต่อขอ uresname และ Password ในการเข้าระบบ Corpus โดยนำบัตรประชาชนหรือบัตรนักศึกษามาติดต่อ ที่ตึกสำนักงาน ICT ชั้น 1 สำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในวันและเวลาราชการ ฐานข้อมูล คอร์พัส (Corpus) : ให้บริการเกี่ยวกับวิเคราะห์และค้นหาข้อมูลของบริษัทต่างๆ ที่มี ในประเทศไทยพร้อมระบบและเครื่องมือที่ออกแบบเพื่อใช้ใน การวิเคราะห์ธุรกิจและอุตสาหกรรมได้อย่างแม่นยำ เปลี่ยนจากข้อมูลดิบให้กลายเป็นองค์ความรู้ที่สำคัญใน การนำไปประกอบการตัดสินใจทางธุรกิจ โดยให้บริการข้อมูลมากกว่า 840,000 บริษัทในประเทศ ( http:// www.bol.co.th/corpus) ฐานข้อมูล Hoover : เป็นฐานข้อมูลด้านธุรกิจของบริษัทจดทะเบียนต่างประเทศ มี ข้อมูลบริษัททั้งสิ้น 32 ล้านบริษัท ให้ข้อมูลบริษัทเชิงลึก โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ สามารถสืบค้นได้จากชื่อบริษัท ชื่อบุคคล และ ประเภทอุตสาหกรรมที่ต้องการได้ (http://www.hoovers.com)

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=249

Aug 16

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูลงานวิจัยและ e-Book

เปิดทดลองใช้ฐานข้อมูล งานวิจัย  CRCnetBASE ,  Cambridge Book Online ,eBrary, สำนักพิมพ์ ISEAS  , สำนักพิมพ์ Dorling Kindersley

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=215

Aug 09

Natural climate variability and global warming

บรรณาธิการ : Richard W. Battarbee : Heather A. Binney เนื้อหาโดยสังเขป This book brings together some of the most prolific names in their field to create a sound and interesting look into this area.” (The Environmentalist, November 2009)   “It highlights the need to improve not only our understanding of the physical system through time but also our …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=169

Aug 09

Laughing at the CIO

ผู้เขียน : Bob Boiko เนื้อหาโดยสังเขป Laughing at the CIO illustrates the problem facing many organizations around the world, where the value and strategic impact of information is misunderstood or simply bluntly ignored…No matter what your title is, the book is highly recommended reading for all of those intersted in the future well-being of their organizations.

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=164

May 03

แนะนำสื่อการเรียนรู้

รายวิชา เศรษฐศาสตร์ทรัพยากรมนุษย์ อาจารย์ผู้สอน โดย ดร.ปภาภัทร อัครางกูร หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจ มทร.ธัญบุรี บทที่ 2 ทรัพยากรมนุษย์กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม, บทที่ 3 อุปสงค์ต่อแรงงานและการพัฒนามนุษย์ , บทที่ 4 อุปทานต่อแรงงานและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ , บทที่ 5 ตลาดแรงงาน , บทที่ 6 การว่างงาน , บทที่ 7 การกระจายเงินได้ส่วนบุคคล , บทที่ 8 การวางแผนกำลังคน, บทที่ 9.1 เศรษฐทรัพย์ , บทที่ 9.2 เทคโนโลยีและโลกาภิวัฒน์ , บทที่ 9.3 นโยบายการพัฒนาทรัพยาการมนุษย์ของรัฐ , บทที่ 10 ผลได้และประสิทธิผลในการลงทุนทุนมนุษย์ , บทที่ 11 กรณีตัวอย่างการบริหารจัดการและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=8