pluemchit sorawech

Author's posts

ก.ย. 20

ขอแจ้งขยายเวลาปิดบริการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33498

ก.ย. 14

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์

บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศออนไลน์ ผ่านไลน์ ห้องสมุด …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33472

ก.ย. 13

ดาวน์โหลดคู่มือและขั้นตอนการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33469

ก.ย. 13

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรียนออนไลน์

ขอเชิญนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33465

ก.ย. 08

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งขยายเวลายกเว้ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33460

ก.ย. 06

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวัน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33457

ก.ย. 06

บริการลงทะเบียนการใช้งาน และ รีเซ็ตรหัสผ่าน E-mail RMUTTผ่านช่องทางออนไลน์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดให้บริการลงทะเบ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33453

ก.ย. 06

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวัน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33450

ก.ย. 01

ขยายเวลาเปิดทำการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33440

ส.ค. 23

Reference Database ฐานข้อมูลทดลองใช้ฟรี

ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น  (Reference Datab …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33430