เยาวลักษณ์ แสงสว่าง

Author's posts

เม.ย. 01

ทดลองใช้โปรแกรมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(RiverDeep)

Riverdeepสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ได้นำโปรแ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=4514

มี.ค. 24

สืบค้นฐานข้อมูลหลายฐานผ่านหน้าจอเดียวด้วย MuseGlobal

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เปิดใช้งานฐานข้อม …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=4462

ก.พ. 26

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลและ e-book

ขอเชิญนักศึกษา อาจารย์และผู้ที่สนใจทดลองใช้งานฐานข้อมูล …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=4084

ก.พ. 25

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล CRCnetBASE

CRCnetBASE เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  (e-Book …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=4054

ม.ค. 31

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Business Source Premier

ฐานข้อมูล Business Source Premier เป็นฐานข้อมูลธุรกิจเช …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=3735

ม.ค. 24

WGSN ปรับเวลาและรูปแบบในการเข้าใช้ระบบ

WGSN ปรับเวลาและรูปแบบในการเข้าใช้อีกครั้ง จากเดิมเปิดท …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=3629

ม.ค. 18

ขอเลื่อนเวลาเปิดทดลองใช้ WGSN

ขอเลื่อนการเปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล WGSN ซึ่งเป็นฐานข้อ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=3475

ม.ค. 14

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลBioOne

ฐานข้อมูลBioOne เป็นแหล่งรวบรวมวารสารด้านชีวภาพ ระบบนิเ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=3463

ม.ค. 11

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Turnitin

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=3430

ม.ค. 04

เปิดทดลองใช้งานฐานข้อมูล WGSN

เป็นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Database) ทางด้าน Fashion …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=3388