Category: อบรมสัมมนา

Feb 27

อบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวต้อนรับอาจารย์และบุคลากรในโครงการอบรมการใช้โปรแกรม Tell Me More สำหรับบุคลากร รุ่นที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง e-Library ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ        

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30104

Nov 05

จัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กำหนดจัดอบรมการใช้งานฐานข้อมูล IEEE  วันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-12.00 น.      ณ ห้องอบรม ชั้น 3  อาคารวิทยบริการ โดยบริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด แนะนำในส่วนของ Training on IEEE Xplore platform และวิทยากรจากต่างประเทศ   Mr. Alex Lin Yupeng, IEEE Client Services Manager  สอนการใช้งานการสืบค้นข้อมูลบนฐานข้อมูล IEEE ซึ่งเป็นฐานข้อมูลที่เน้นเนื้อหาวิชาในด้านวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ซึ่งมีประโยชน์สำหรับผู้สนใจศึกษาข้อมูลงานวิจัย และวิทยานิพนธ์ในด้านนี้  ตรวจสอบรายชื่อ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29731

Mar 07

อบรมระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 2.0

ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิก สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการอบรมให้ความรู้การให้บริการระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLib 2.0 ให้กับเจ้าหน้าที่ห้องสมุดทุกสาขาของมหาวิทยาลัยฯ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม  2560  ณ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=26267

Dec 23

เยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2559 ณ อ่าวบ้านกรูด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ระหว่างวันที่ 17-19 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา และในวันที่ 19 ธันวาคม 2558 ได้นำคณะทำงานเข้าเยี่ยมชมโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ณ  อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งเป็นโครงการส่วนพระองค์เพื่อทรงพัฒนาส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมให้ประสบความสำเร็จและสามารถเลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืน    

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=23663

Sep 08

ขอเชิญอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด

ขอเชิญบุคลากร และนักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมการอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอ้างอิงงานวิจัย และการสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด กำหนดจัดอบรมทุกวันศุกร์ ในเดือนกันยายน 2558  ณ อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้ออบรม เรื่อง “Research and Thesis” สามารถค้นหาวารสารวิชาการ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ ในรูปแบบออนไลน์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หัวข้ออบรม  เรื่อง “ Library, OPAC AND Discussion Room” สามารถสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศในระบบห้องสมุดอัตโนมัติ (OPAC) พร้อมยืมต่อได้ด้วยตนเองผ่านระบบฯ สมัครผ่านเว็บไซต์สำนักวิทยบริการฯ :  http://www.arit.rmutt.ac.th/   รายละเอียดตารางการอบรม และ วิธีขั้นตอนการสมัคร  :  ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม สามารถดูรายละเอียดฐานข้อมูลที่ให้บริการได้ที่ http://www.library.rmutt.ac.th/?page_id=8804 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายพัฒนาสารนิเทศอิเล็กทรอนิกส์  โทร0-2549-3655

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22985

Jul 22

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  หัวข้อ “การออมและการวางแผนชีวิตก่อนวัยเกษียณ” วิทยากรโดยอาจารย์ธนเดช มหโภไคย เวลา 09.00 – 12.00น.  ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22777

Jul 22

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU ให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  หัวข้อ “แนวทางการสร้างอาชีพเสริม” วิทยากรโดยคุณฉัตรพงศ์ วัฒนจิรัฏฐ์  เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22742

Jul 08

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ  หัวข้อ “Change Within You” วิทยากรโดย อาจารย์ยงยุทธ พีรพงศ์พิพัฒน์ เวลา 13.30 -16.30 น. ณ ห้องเมธาวี  ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22550

Jul 08

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU

เมื่อวันที่ 2  กรกฎาคม 2558  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย หัวข้อ “การสร้างเสริมบุคลิกภาพ” วิทยากรโดย อาจารย์พรชัย แก้วประเสริฐ เวลา 09.00- 12.00 น.  ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ  

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22506

Jun 17

เปิดรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษ AUA 2/2015

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครเรียนภาษาอังกฤษ AUA@RMUTT  Level 1, 2, 4 , 6 รับ 20 คน / Level  ค่าเรียนสำหรับนักศึกษาและบุคลากร มทร.ธัญบุรี 1,500 บาท  บุคคลภายนอก 3,500 บาท (ไม่รวมค่าหนังสือ) (รับจำนวนจำกัด สำหรับผู้ที่ชำระเงินก่อนมีสิทธิ์ก่อน) สอบถาม โทร. 0-2549-4079, 0-2549-3085 เวลาเรียน Level 1 และ Level 4 เรียนทุกวันจันทร์ และวันพุธ เวลา 17.00 – 19.30 น. ชั้น 1 อาคาร i work (เริ่มเรียนวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม – วันพุธที่ 16 กันยายน  2558) Level 2 และ …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22373