Category: เยี่ยมชม

Feb 20

ต้อนรับ ผู้บริหาร มหาวิทยาลัย Tampere ประเทศ Finliand

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากูล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ให้การต้อนรับผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัย Tampere, ประเทศ Finland และ สถานฑูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31596

Oct 09

ต้อนรับวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอาคารวิทยบริการ

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะคณาจารย์จากวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31017

Aug 28

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม STTA Aditsutjipto Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย

ต้อนรับคณะเยี่ยมชม  อาจารย์และนักศึกษาจาก Sekolah Tinggi Teknologi Adisutjipto  (STTA)  Aditsutjipto Yogyakarta ประเทศอินโดนีเซีย นำโดย ผศ.ดร.สานิตย์ดา เตียวต๋อย หัวหน้างานวิเทศและประชาสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00-14.00 น.  

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30782

Jul 15

ต้อนรับคณะเยี่ยมชมจาก National Pingtung University ไต้หวัน

ดร.บุญธิดา เอื้อพิพัฒนากุล รองผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำคณะ ผู้บริหาร อาจารย์และนักศึกษา National Pingtung University  ประเทศไต้หวัน เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ หลังจากได้ทราบว่าสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รางวัล Best Student Centered Library in Asia จาก (ASIC) องค์การรับรองทางการศึกษาตามมาตรฐานสากลของสหราชอาณาจักร เมื่อบ่ายวันที่ 9 กรกฎาคม 2562

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30619

Jun 21

ต้อนรับ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

นายวรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ให้การต้อนรับ นายนฤดล ดามพ์สุกรี หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  และคณะจำนวน 10 คน  เข้าศึกษาดูงานด้านการผลิตสื่อการเรียนการสอน  และระบบห้องเรียนออนไลน์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30500

Jun 21

โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าเยี่ยมชม

ยินดีต้อนรับอาจารย์และนักเรียนมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 1 โรงเรียนสาธิตนวัตกรรม มทร.ธัญบุรี เข้าเยี่ยมชมและค้นคว้าศึกษาเพื่อนำไปวิเคราะห์ในชั้นเรียน              

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30482

Oct 30

ต้อนรับคณะผู้บริหารจากYeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี

        นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยการสำนักฯ ให้การต้อนรับ รศ.ดร.ณฐา คุปตัษเฐียร ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี นำคณะผู้บริหารจากYeungnam University สาธารณรัฐเกาหลี เพื่อร่วมหารือความร่วมมือทางวิชาการ และสานต่อกิจกรรมระหว่างสองมหาวิทยาลัย เยี่ยมชมพื้นที่ให้บริการ งานบริการ Discussion room และบริการ Maker space From maker to innovator สำหรับนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 13.00-14.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29671

Sep 28

สถานศึกษาในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรมเยี่ยมชม

คณะวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี นำคณะผู้บริหารสถานศึกษาเครือข่าย 15 โรงเรียน ในโครงการโรงประลองต้นแบบทางวิศวกรรม (Fabrication Lab) เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นนวัตกรแก่เด็กและเยาวชนไทย เยี่ยมชมอาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29098

Sep 28

สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ศึกษาดูงาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการและการบริการแหล่งเรียนรู้สารสนเทศสมัยใหม่ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29004

Jun 05

ต้อนรับผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยนายวิรพันธ์ สาระสุรีย์ภรณ์ ดร.นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ รองผู้อำนวยและหัวหน้าฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการ ผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.อีสาน เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนนักฯ ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=28664