Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

ส.ค. 03

การเข้าใช้งานฐานข้อมูล Turnitin

ฐานข้อมูล Turnitin เป็นฐานข้อมูลที่ช่วยในการตรวจสอบและป …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33371

ส.ค. 02

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวัน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33366

ส.ค. 02

ขยายวันเปิดบริการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33358

ก.ค. 27

ขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวัน …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33337

ก.ค. 23

ขยายเวลาปิดบริการ อาคารวิทยบริการ

ประกาศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33332

ก.ค. 22

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20

โครงการการจัดการบรรณานุกรมด้วยโปรแกรม EndNote20 วันศุกร …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33319

ก.ค. 22

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Turnitin

โครงการการใช้งานโปรแกรมการตรวจสอบการคัดลอกผลงานด้วย Tur …

Continue reading

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33315

ก.ค. 16

CRCnetBASE ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

 CRCnetBASE ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book ) จา …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33312

ก.ค. 16

ช่องทางการติดต่อ

ช่องทางการติดต่อระหว่างการปิดบริการ อาคารวิทยบริการ ออก …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33302

ก.ค. 16

ช่องทางการติดต่อ

ขอแจ้งขยายเวลายกเว้นค่าปรับยืมหนังสือจากเดิมออกไปถึงวัน …

Continue reading

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=33298