มี.ค. 13

จองห้องDiscussion

นักศึกษาที่มีความประสงค์จองห้อง Discussion  สามารถตรวจสอบการขอใช้ห้องและสมัครสมาชิกผ่านระบบบริการจองห้อง Discussion  online   ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ประจำจุดทีให้บริการสืบค้น สอบถามเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่บริการตอบคำถาม ชั้น 3 และ ชั้น 4
รายละเอียดเพิ่มเติม และสมัครจองห้อง  Discussion online คลิก

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10800