มี.ค. 28

สถิติวิศวกรรม : Engineering statistics

ผู้แต่ง : นิลวรรณ ชุ่มฤทธิ์

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2554

บรรณลักษณ์ : 367 หน้า

ISBN :  9786160805631

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TA 340 น666ส

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้เป็นการประยุกต์หลักทางสถิติในการวิเคราะห์งานที่เกี่ยวเนื่องทางด้านวิศวกรรมหลากหลายสาขา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเคมี ไฟฟ้า เครื่องกล โยธา หรืออุตสาหการ เนื้อหาประกอบด้วย 11 บทเรียนที่ปูพื้นฐานตั้งแต่สถิติเชิงพรรณา (Descriptive Statistics) ที่ใช้ในการนำเสนอหรือวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น จนถึงสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ที่ใช้ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างไปสู่กระบวนการตัดสินใจในการแก้ปัญหา

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10960