มี.ค. 28

แบบแผนการวิจัยและสถิติ

ผู้แต่ง : สุทิติ ขัตติยะ และวิไลลักษณ์ สุวจิตตานนท์

พิมพ์ครั้งที่ : 2

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : บจ.ประยูรวงศ์พริ้นติ้ง, 2554

บรรณลักษณ์ : 380 หน้า

ISBN :  9789743509025

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : H 62 ส778บ

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ได้เพิ่มเติมเนื้อหาบางบทง่ายต่อการศึกษาเรื่องเกี่ยวกับสถิติและการวิจัย เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ประสบการณ์ส่วนหนึ่งของผู้เขียน การค้นคว้าหาความรู้ที่ได้มาจากตำราเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ และอีกส่วนหนึ่งมาจากผู้ที่มีปัญหาในการวิจัยที่ให้ความสนใจ และติดตามสอบถามมาที่ผู้เขียนอย่างต่อเนื่อง บางหัวข้อผู้เขียนได้สอดแทรกความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำวิจัย การสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยตลอดจนการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และดุษฎีนิพนธ์ของนักศึกษาเป็นเวลาหลายปี

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=10972