ก.ค. 22

การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย

ผู้แต่ง : ศิริชัย กาญจนวาสี, ทวีวัฒน์ ปิตยานนท์, ดิเรก ศรีสุโข

พิมพ์ครั้งที่ : 6

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพ ฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555

บรรณลักษณ์ : 219 หน้า

ISBN :  9789743652080

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : H 62 ศ452ก

เนื้อหาโดยสังเขป

เนื้อหาที่ได้นำเสนอไว้ในหนังสือเล่มนี้ได้จำแนกออกเป็น 3 ส่วน คือ บทที่ 1 วิธีวิทยาการวิจัย เป็นการกล่าวถึงกระบวนการวิจัยที่ครอบคลุมถึง ความหมาย ขั้นตอนการจำแนก ประเภทของการวิจัย มโนทัศน์พื้นฐาน ตลอดจนปัญหาการทำวิจัยโดยทั่วไป บทที่ 2 สถิติศาสตร์ ได้กล่าวถึงระเบียบวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติที่ครอบคลุมถึง ความหมาย การจำแนกประเภทของสถิติ การทดสอบนัยสำคัญของสถิติ ข้อตกลงเบื้องต้นที่สำคัญของสถิติทดสอบต่างๆ รวมทั้งปัญหาของการใช้สถิติ เนื้อหาของบทที่ 1 และบทที่ 2 เป็นพื้นฐานสำคัญที่นำไปสู่ บทที่ 3 การเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัย ซึ่งได้กล่าวครอบคลุมถึง เป้าหมายของการวิจัย กลุ่มเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ รูปแบบการเลือกใช้สถิติ ตารางการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมสำหรับการวิจัยและข้อแนะนำการเลือกใช้สถิติที่เหมาะสมจากตาราง

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=12802