ต.ค. 17

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ iG Publishing

ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา ทดลองใช้ฐานข้อมูล iG Publishing เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book)  ใช้งานได้ตั้งแต่วันบัดถึงวันที่ 4 กันยายน 2556

iG Publishing  มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ นาโนเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมสีเขียวในโรงงาน  วัสดุศาสตร์ทางด้านธุรกิจไฮโดรเจน อวกาศ ระบบเครื่องยนต์ เป็นต้น, มาตรฐานจากประเทศอังกฤษ, ศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบ สถาปัตยกรรมจากประเทศอังกฤษ  สามารถ Copy, Print, Download, แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้ง Dictionary  และ Function การใช้งานอื่น ๆ   สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://portal.igpublish.com

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=13870