ต.ค. 18

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดซื้อฐานข้อมูล  Access Engineering  ไว้สำหรับให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

Access Engineeringเป็นฐานข้อมูลที่ครอบคลุมเนื้อหา วิชา วิศวกรรมศาสตร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยหนังสืออ้างอิงฉบับ เต็ม ไม่น้อยกว่า 300 ชื่อเรื่อง สามารถเข้าใช้บริการได้ที่ http://accessengineeringlibrary.com/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=13932