พ.ย. 07

ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBrary

ขอเชิญชวนเข้าใช้ฐานข้อมูล eBrary ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Books) ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ศิลปกรรมศาสตร์ ภาษาและวรรณคดี การท่องเที่ยว มนุษย์และสังคมศาสตร์ การเมืองการปกครอง กฎหมาย โลจิสติกส์ อาหาร เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ พยาบาล สาธารณสุขตร์ ฯลฯ มีหนังสือในฐานข้อมูล ฯ กว่า 70,000 รายการ ต้องสมัีครสมาชิก สามารถดาวน์โหลดได้ครั้งละไม่เกิน 40 หน้า ไม่จำกัดผู้ใช้งาน สามารถ Print, Copy, Save ได้ พร้อม Function การทำงาน อาทิ พจนานุกรม สารานุกรม แปลภาษาต่าง ๆ …. มี Auto Citation   เข้าใช้บริการได้ที่เว็บไซต์ http://site.ebrary.com/lib/rmutt/home.action

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=13997