พ.ย. 19

ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

iG Publishing เป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) มีเน้ือหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาทิ นาโนเทคโนโลยี สิ่ิงแวดล้อมสีเขียวในโรงงาน วัสดุศาสตร์ทางด้านธุรกิจไฮโดรเจน อวกาศ ระบบเครื่องยนต์ เป็นต้น มาตรฐานจากประเทศอังกฤษ  ศาสตร์ว่าด้วยการออกแบบ สถาปัตยกรรมจากประเทศอัังกฤษ สามารถ Copy, Print, Download, แปลเป็นภาษาต่าง ๆ ได้ พร้อมทั้ง Dictionary  และ Function การใช้งานอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ถึงวันที่ 4 กันยายน 2556  สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://portal.igpublish.com

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=14542