ม.ค. 23

วัสดุก่อสร้าง

ผู้แต่ง : พงศ์พัน วรสุนทโรสถ และวรพงษ์ วรสุนทโรสถ

พิมพ์ครั้งที่ : 1

พิมพ์ลักษณ์ : กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555

บรรณลักษณ์ : 480 หน้า

ISBN :  9786160804955

เลขเรียกหนังสือ (Call Number) : TA 410 พ132ว

เนื้อหาโดยสังเขป

หนังสือเล่มนี้ได้กล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับวัสดุต่างๆ ที่ใช้ในการสร้าง เช่น ไม้ หิน ปูน ฯลฯ โดยกล่าวถึงคุณสมบัติและประโยชน์ของไม้ การรักษาเนื้อไม้ หิน ทราย ปูนซีนเมนต์ ปูนขาว อิฐ คอนกรีต เหล็ก และโลหะอื่น พลาสติก วัสดุปูพื้น วัสดุมุงหลังคา ตุปูและนอต ท่อ สายไฟฟ้าและอุปกรณ์ กระจก วัสดุฉนวน และวัสดุกันน้ำ กันชื้น สีและน้ำมันรักษาเนื้อไม้ เครื่องสุขภัณฑ์ชนิดต่างๆ เป็นต้น และรายละเอียดของมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุสาหกรรมที่ควรทราบ พร้อมวัสดุก่อสร้างที่จำหน่าย

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=15804