มี.ค. 21

ขอเชิญร่วมฟังการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม

โครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU ประจำปี 2556  วันที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 09.00 – 12.00 น. หัวข้อ “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน : ผลกระทบทางบวกและทางลบต่อประเทศไทย” โดย รศ. ดร.สมภพ มะนะรังสรรค์ เวลา 13.30 – 16.30 น. หัวข้อ “นวัตกรรมหน่วยงานภาครัฐ : การเน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง” โดย ดร.ภูมิพร ธรรมสถิตย์เดช ณ ห้อง Seminar 4-1 ชั้น 4 อาคารวิทยบริการ

ท่านใดสนใจอบรม สามารถสมัครร่วมโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียม NTU ประจำปี 2556 หรือสมัครเข้าอบรมในหัวข้ออื่น ได้ที่ http://mis.rmutt.ac.th/RegisOnline/ntu/

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=16718