พ.ค. 27

โครงการทางไกลผ่านดาวเทียม NTU หัวข้อ “การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 หัวข้อ “การทำงานอย่างมีกลยุทธ์เพื่อผลสำเร็จตามเป้าหมาย” วิทยากรโดย อาจารย์ ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์   เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ  ห้องราชมงคลเธียเตอร์ อาคารวิทยบริการ

library@rmutt07052015am_10library@rmutt07052015am_11

 

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=22260