พ.ย. 18

ขยายพื้นที่เวลาเปิดบริการช่วงสอบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งขยายพื้นที่เปิดบริการในช่วงสอบระหว่างวันที่ 23 พ.ย. – 11 ธ.ค. 2558  เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์  อาคารวิทยบริการเปิดให้บริการถึงเวลา 24.00 น.  ในพื้นที่ ชั้น 1  ชั้น 2 ชั้น 3 และ ชั้น 4

Library@rmutt ขยายเพิ้นที่เปิดบริการช่วงสอบ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=23422