พ.ย. 22

เพิ่มทักษะภาษาอังกฤษด้วย ELLIS

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้รับความอนุเคราะห์จากมูลนิธิตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสนับสนุนสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Ellis เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วประเทศ

        มหาวิทยาลัยฯ ได้รับสื่อโปรแกรมการสอนภาษาอังกฤษ Ellis .ในสองประเภท คือ ประเภท Academic และประเภท Business รวม 30 License มูลค่ารวมทั้งสิ้น 4,300,000 บาท โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้นำได้นำโปรแกรม Ellis มาติดตั้ง ณ ห้องภาษา ชั้น 2 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะศิลปศาสตร์ ขอเชิญท่านผู้สนใจสมัครเข้าเรียนภาษาอังกฤษด้วยระบบ ELLIS  เข้าสู่เว็บไซต์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2664