ก.ค. 29

ขยายพื้นที่เปิดบริการช่วงสอบเป็นกรณีพิเศษ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งขยายพื้นที่เปิดบริการช่วงสอบกลางภาค ชั้น 1 ชั้น 2 ชั้น 3 และชั้น 4  เปิดบริการถึงเวลา 24.00 น.  ตั้งแต่วันที่ 1 – 11 สิงหาคม 2560 เฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์

ขยายพื้นที่เปิดบริการ เป็นกรณีพิเศษ

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=26666