Aug 02

ต้อนรับมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

นายนิติ วิทยาวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับผู้บริหารและอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เยี่ยมชมและศึกษาดูงานสำนักฯ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ พร้อมนำชมงานบริการห้องสมุด ณ อาคารวิทยบริการ เมื่อวันนี้ 1 สิงหาคม 2560

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามเยี่ยมชมสำนักวิทยบริการฯ มทร.ธัญบุรี

 

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=26677