พ.ย. 22

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา Road Show “IT Passport! License to go IT”

ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา 
 Road Show “IT Passport! License to go IT”

สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จัดสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที (ITPE) ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสอบฯ อีกทั้งเป็นการแนะนำ รายวิชาใหม่ที่เปิดสอบ คือ IT Passport  หัวข้อ “IT Passport! License to go IT” ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0-2549-3085
     

      ตารางกำหนดการสัมมนา Road Show “IT Passport! License to go IT”
          โดย สวทช. (NSTDA) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
                                  วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2553
   ณ ห้องเมธาวี ชั้น 5 อาคารวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

IT Passport! License to go IT

9.00 – 9.10 น. Welcome speech from NSTDA โดย ดร.อัจฉริยา  อักษรอินทร์ผอ. / NSTDA Academy
9.10 – 9.25 น. Special speech from Information-Technology Promotion Agency(IPA), Japanโดย Mr.Toshinari MiyazawaDeputy Director, IT HRD Planning Dpt., IPA, Japan
9.25 – 10.10 น. To learn IT Strategyโดย วิทยากรพิเศษ จาก NSTDA Academy
10.10 – 10.25 น. Tea Break
10.25 – 11.10 น. To learn IT Managementโดย วิทยากรพิเศษ จาก NSTDA Academy
11.10 – 11.55 น. To learn IT Technologyโดย วิทยากรพิเศษ จาก NSTDA Academy
11.55 – 12.00 น. Closing

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2672