พ.ย. 23

บริการสืบค้นและจองทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์

ห้องสมุดเปิดบริการสืบค้นทรัพยากรสารนิเทศออนไลน์ ที่เว็บไซต์ http://alice.arc.rmutt.ac.th/scripts/AfWiInq.dll?

ท่านที่มีความประสงค์จะจองหนังสือสามารถจองได้เฉพาะหนังสือที่ถูกยืมเท่านั้น
สำหรับหนังสือที่มีบริการในห้องสมุดไม่สามารถจองได้
ติดต่อขอรหัสผ่าน ได้ที่งานบริการยืม-คืน โทร. 0-2549-3643

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2697