ม.ค. 03

แจ้งขยายเวลาเปิดบริการเต็มทุกพื้นที่ช่วงสอบ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากเป็นช่วงระหว่างสอบกลางภาค สำนักฯ ขอแจ้งขยายเวลาเปิดบริการอาคารวิทยบริการ  ตั้งแต่วันที่ 3 – 12 มกราคม 2561 เฉพาะวันจันทร์ถึงวันศุกร์ขยายเปิดบริการทุกพื้นที่ถึงเวลา 24.00 น.  สำหรับวันเสาร์-วันอาทิตย์เปิดให้บริการตามปกติถึงเวลา 21.00 น.

20180103

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=27385