ธ.ค. 03

กิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรีร่วมกับสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย – ญี่ปุ่น)
จัดกิจกรรมวัฒนธรรมญี่ปุ่น  ภายในงานมีกิจกรรมสาธิตวิธีการพับกระดาษ การห่อผ้าแบบญี่ปุ่น การเขียนพู่กันญี่ปุ่น ทดลองสวมชุดยูกาตะ ชุดฮันบกและชุดกี่เพ้า และการบรรยายพิเศษแนะนำการไปศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น และการท่องเที่ยวแห่งประเทศ  เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2553  ณ อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=2910