ต.ค. 06

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งวันปิดทำการ
อาคารวิทยบริการ เนื่องในวันหยุดราชการ เดือนตุลาคม 2561  ดังนี้

  • วันที่  13  ตุลาคม 2561   –  วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
  • วันที่  15  ตุลาคม 2561   –  ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9
  • วันที่  23  ตุลาคม 2561   –  วันปิยมหาราช

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=29551