ก.ค. 26

จัดอบรมแนะนำการปรับเปลี่ยนเวอร์ชั่น WALAI AutoLib

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม2562 สำนักวิทยบริและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมแนะนำการปรับเปลี่ยนจาก Walai AutoLIb 2.0 สู่เวอร์ชั่น WALAI AutoLib Ultimate ที่รองรับการทำงานที่มีประสิทธิ์ภาพมากกว่า โดยความรู้ในครั้งนี้ได้รับความรู้จากวิทยากรทีมงานศูนย์​ความ​เป็นเลิศ​ด้าน​นวัตกรรม​สารสนเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ชั้น 3 อาคารวิทยบริการ

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=30690