พ.ย. 29

วัน-เวลาปิดทำการ อาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ

สำนักและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งเวลาปิดทำการอาคารวิทยบริการ
เป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากมหาวิทยาลัยฯจัดงานเลี่้ยงประจำปี และ ก่อนวันหยุดสิ้นปี
จึงขอแจ้งปิดทำการตามวัน เวลา ดังนี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31137