Jan 10

อาคารวิทยบริการเริ่มเปิดให้บริการตามปกติ เวลา 8.30-16.30 น.

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งการเปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ระหว่างวันที่ 10-14 มกราคม 2563 เปิดให้บริการ เวลา 08.30-16.30 น. บริการยืม-คืนหนังสือ ต่ออายุสมาชิก บริการปริ้นงาน และบริการพื้นที่อ่านหนังสือ เนื่องจากใช้เครื่องสำรองไฟในการจ่ายกระแสไฟฟ้าภายในอาคาร จึงไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ขอแจ้งปิดบริการ computer IT zone และ Edutainment Zone
**มีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาจะแจ้งให้ทราบต่อไป
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31245