มี.ค. 25

แจ้งปิดบริการ อาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งปิดบริการอาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป อย่างไม่มีกำหนดเปิด ตามประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล

หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดทำการ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31753