มี.ค. 31

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอแจ้งช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล บริการของอาคารวิทยบริการ ในช่วงสถานการณ์ พ.ร.ก. ฉุกเฉิน กำหนดปิดบริการ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม – 30 เมษายน 2563

Email: library@mail.rmutt.ac.th
Facebook: www.facebook.com/RMUTT.Library

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31771