เม.ย. 28

ขอแจ้งปิดบริการอาคารวิทยบริการ (กรณีพิเศษ)

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งกำหนดวันปิดบริการอาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2563 ตามประกาศ พ.ร.ก. ฉุกเฉินของรัฐบาล

หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันเปิดทำการ จะแจ้งให้ทราบต่อไป

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=31930