ก.ค. 03

แจ้งปิดทำการอาคารวิทยบริการ [วันหยุดราชการ]

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มทร.ธัญบุรี
ขอแจ้งวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ ตั้งแต่วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2563
เป็นวันหยุดราชการและวันหยุดชดเชย วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา และจะเปิดทำการตามปกติ ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32048