ต.ค. 20

แจ้งวันปิดทำการ

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มทร.ธัญบุรี ขอแจ้งกำหนดวันปิดทำการ อาคารวิทยบริการ  วันที่   23  ตุลาคม  2563   เนื่องในวันปิยมหาราช  และจะเปิดทำการตามปกติในวันที่ 24 ตุลาคม 2563

วันและเวลาเปิดทำการ (ช่วงสถานการณ์ “พรก.ฉุกเฉิน”- Covid-19)
📌 วันจันทร์ – วันศุกร์     :  เวลา 08.30 – 20.30 น.
📌 วันเสาร์ – วันอาทิตย์   :  เวลา 08.30 – 16.30 น.
📌 ปิดบริการ : วันหยุดราชการ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

Permanent link to this article: https://www.library.rmutt.ac.th/?p=32372